PRI­LEJ DE MOŢIUNE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Gu­ver­nul vrea să apli­ce scu­ti­rea de im­po­zit pe pro­fi­tul rein­ves­tit din lu­na iu­lie, con­form unei OUG ca­re a fost de­ja re­dac­ta­tă de Ministerul Fi­nan­ţe­lor, a ex­pli­cat pre­mi­e­rul Victor Pon­ta. De­cla­ra­ţia lui con­fir­mă ca­len­da­rul con­venit cu FMI la înce­pu­tul anu­lui, de a in­tro­du­ce în iu­lie scu­ti­rea de im­po­zit pe pro­fi­tul rein­ves­tit. În ia­nua­rie, fos­tul mi­nis­tru de fi­nan­ţe li­be­ral Da­ni­el Chi­ţoiu sus­ţi­nea că mă­su­ra ar fi ur­mat să se apli­ce con­co­mi­tent cu re­du­ce­rea CAS cu 5% la angajator, da­că bu­ge­tul o va per­mi­te. Adu­cându-și amin­te de de­cla­ra­ţi­i­le lui Chi­ţoiu, li­be­ra­lii au de­cis acum să de­pu­nă moţiune de cen­zu­ră contra gu­ver­nu­lui, mo­ti­vând că neim­po­zi­ta­rea pro­fi­tu­lui rein­ves­tit nu poate avea efec­tul scon­tat în economie fără re­du­ce­rea CAS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.