LA FÂNTÂNA IN­TRĂ PE PIA­ŢA AUTOMATELOR DE CAFEA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Fur­ni­zo­rul de apă îmbu­te­lia­tă în sis­tem wa­ter­coo­ler La Fântâna in­tră pe pia­ţa automatelor de cafea pentru com­pa­nii și HoReCa, du­pă achi­zi­ţia dis­tri­bu­i­to­ru­lui pro­du­se­lor La­vaz­za pe pia­ţa ro­mâneas­că Blue Cof­fee Ser­vi­ce de la gru­pul Aqu­i­la. Achi­zi­ţia se înscrie în stra­te­gia ge­ne­ra­lă a com­pa­ni­ei La Fântâna de con­so­li­da­re a pre­zen­ţei pe pia­ţă și de ex­tin­de­re a por­to­fo­li­u­lui de ser­vi­cii și pro­du­se, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei. Prin ace­as­tă achi­zi­ţie La Fântâna preia 9.500 de apa­ra­te de cafea, ca­re se adau­gă ce­lor 110.000 de wa­ter­coo­le­re de­ser­vi­te în pre­zent. „Avem o re­ţea de dis­tri­bu­ţie ex­tin­să și efi­ci­en­tă, ca­re ne per­mi­te să dez­vol­tăm noi di­rec­ţii. Pre­lua­rea

dis­tri­bu­ţi­ei La­vaz­za es­te un prim pas, ca­re mar­che­a­ză înce­pu­tul unei eta­pe noi în evo­lu­ţia com­pa­ni­ei“, a de­cla­rat Cris­tian Amza, preșe­din­te­le boar­du­lui La Fântâna Gro­up. Anul tre­cut, La Fântâna a ra­por­tat o ci­fră de afa­ceri de 29 milioane de eu­ro în Ro­mânia și Ser­bia și are un por­to­fo­liu de peste 40.000 cli­en­ţi. Blue Cof­fee Ser­vi­ce a înre­gis­trat în anul 2013 o ci­fră de afa­ceri de 9,7 milioane de eu­ro și are 82 de an­ga­ja­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.