PIA­ŢA AU­TO A ÎNCHEIAT PRI­MUL TRI­MES­TRU PE PLUS

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Vânză­ri­le de au­to­ve­hi­cu­le noi - au­to­tu­ris­me și ve­hi­cu­le co­mer­cia­le - s-au ri­di­cat la 18.941 de uni­tă­ţi în pri­mul tri­mes­tru, în creștere cu 21,7% fa­ţă de in­ter­va­lul si­mi­lar al anu­lui tre­cut, fi­ind pentru pri­ma da­tă din 2009 când pia­ţa de pro­fil încheie pri­me­le trei luni ale anu­lui pe plus. „Pe an­sam­blul pi­e­ţei, li­vră­ri­le to­ta­le de au­to­ve­hi­cu­le înre­gis­tre­a­ză în tri­mes­trul I din 2014 o creștere de 21,7% fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. În in­te­ri­o­rul aces­tei creșteri avem au­to­tu­ris­me­le cu o creștere de 19,1%“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat tran­smis de APIA. Vânză­ri­le au­to au avut o evo­lu­ţie po­zi­ti­vă și pe plan european, cu creșteri de 3,3% în Fran­ţa, 5,6% în Germania și 6% în Ita­lia, respectiv de 11,8% în Spa­nia și de 13,7% în Marea Britanie. Mișca­rea po­zi­ti­vă a pi­e­ţei au­to es­te an­ti­ci­pa­tă și de di­rec­to­rul ge­ne­ral al Re­nault și Nis­san, ca­re apre­cia­ză că în acest an ce­re­rea de au­to­mo­bi­le la ni­vel glo­bal va crește, pi­e­ţe­le din Chi­na și SUA con­ti­nuând ex­pan­si­u­nea în timp ce Europa va tra­ver­sa o re­veni­re so­li­dă. „În Europa va avea loc o ma­re re­veni­re. Sunt mul­te evo­lu­ţii pro­mi­ţă­toa­re în 2014 și în alte re­gi­uni, și fără îndoia­lă ve­ţi ve­dea mul­ţi pro­du­că­tori au­to pre­gă­tin­du-se pentru vi­i­tor“, a afir­mat Ghosn într-un interviu acor­dat la ce­re­mo­nia de inau­gu­ra­re a unei fa­brici Nis­san din Brazilia. Pe pia­ţa lo­ca­lă, li­vră­ri­le sunt în con­ti­nua­re sus­ţi­nu­te de achi­zi­ţi­i­le re­a­li­za­te de com­pa­nii (84% din vo­lu­mu­lul to­tal înre­gis­trat în pri­mul tri­mes­tru), ara­tă APIA, ca­re pre­ci­ze­a­ză că deși înma­tri­cu­la­ri­le de au­to­tu­ris­me ru­la­te au scă­zut cu 11,6% fa­ţă de pri­me­le trei luni ale anu­lui tre­cut, volumul aces­to­ra es­te de 3,5 ori mai ma­re com­pa­ra­tiv cu cel al au­to­tu­ris­me­lor noi. La au­to­tu­ris­me, to­pul pe mărci du­pă trei luni din 2014 es­te con­dus de că­tre Da­cia, cu 4.723 uni­tă­ţi vându­te, ur­ma­tă de Vol­kswa­gen (1.533 uni­tă­ţi / 10%), Sko­da (1.522 uni­tă­ţi / 9,9%), Ford (1.150 uni­tă­ţi / 7,5%), Re­nault (787 uni­tă­ţi / 5,1%) și Opel (642 uni­tă­ţi / 4,2%). Pe mo­de­le, Da­cia Lo­gan es­te cel mai bi­ne vândut model în lu­na mar­tie, dar și du­pă pri­me­le trei luni, fi­ind ur­mat de San­de­ro, Sko­da Octa­via, Da­cia Dus­ter (lo­cul 3 du­pă trei luni), și Vol­kswa­gen Golf. Cel mai ex­por­tat model în lu­na mar­tie a fost Da­cia Dus­ter (13.219 uni­tă­ţi), ur­mat de Da­cia Lo­gan (10.618 uni­tă­ţi) și Ford B-Max (6.015 uni­tă­ţi), to­pul fi­ind ace­lași și pe an­sam­blul pri­mu­lui tri­mes­tru (Dus­ter - 31.994 uni­tă­ţi, Lo­gan - 26.174 uni­tă­ţi și B-Max - 18.176 uni­tă­ţi).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.