SCU­TI­REA DE IM­PO­ZIT PE PRO­FI­TUL REIN­VES­TIT VA FI APLI­CA­TĂ DIN LU­NA IU­LIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Scu­ti­rea de im­po­zit pe pro­fi­tul rein­ves­tit va fi apli­ca­tă din lu­na iu­lie, în ba­za unei or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă de­ja re­dac­ta­te de că­tre Ministerul Fi­nan­ţe­lor. „Es­te o so­li­ci­ta­re ve­che a me­di­u­lui de afa­ceri, pe ca­re, în sfârșit, o pu­tem pu­ne în apli­ca­re de la 1 iu­lie“, a spus pre­mi­e­rul Victor Pon­ta, pre­zent săp­tă­mâna tre­cu­tă la sem­na­rea unei înţe­le­geri pentru con­sti­tu­i­rea unei plat­for­me de con­sul­ta­re între Guvern și Coa­li­ţia pentru Dezvoltarea Ro­mâni­ei. La înce­pu­tul aces­tui an, pre­mi­e­rul a anun­ţat că Gu­ver­nul a con­venit cu Fondul Mo­ne­tar Internaţional să in­tro­du­că din lu­na iu­lie scu­ti­rea de im­po­zit pe pro­fi­tul rein­ves­tit, me­to­do­lo­gia de apli­ca­re ur­mând să fie re­dac­ta­tă până în apri­lie. Aso­cia­ţia Oamenilor de Afa­ceri din Ro­mânia a so­li­ci­tat Gu­ver­nu­lui să sus­ţi­nă în ne­go­ci­e­ri­le cu FMI scu­ti­rea im­po­zi­tă­rii pro­fi­tu­lui rein­ves­tit, creșterea fi­nan­ţă­rii unor pro­gra­me ca­re ge­ne­re­a­ză locuri de mun­că și re­du­ce­rea im­po­zi­tă­rii sa­la­ri­i­lor pentru dezvoltarea eco­no­mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.