AU FOST SEM­NA­TE PRI­ME­LE ACOR­DURI MINIMIS

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Pri­me­le 30 de acor­duri de fi­nan­ţa­re în ca­drul sche­mei de aju­tor de minimis pentru in­ves­ti­ţi­i­le re­a­li­za­te de IMM-uri au fost sem­na­te săp­tă­mâna tre­cu­tă. În to­tal, vor fi sem­na­te 263 de acor­duri de fi­nan­ţa­re, în va­loa­re de 96,5 milioane de lei (22 milioane de eu­ro), în ca­drul aces­tui pro­gram pentru ca­re s-a alo­cat un buget to­tal de 500 de milioane de lei (113 mil. eu­ro) în 2014 și 2015. Su­ma ma­xi­mă pe ca­re o pot primi be­ne­fi­cia­rii es­te 100.000 de eu­ro. Sche­ma de aju­tor de minimis are ca obi­ec­ti­ve sti­mu­la­rea re­a­li­ză­rii de investiţii de că­tre între­prin­de­ri­le mici și mij­lo­cii și cre­a­rea de noi locuri de mun­că. Acest pro­gram va crea 5.500 de locuri de mun­că. Sche­ma de minimis, prin ca­re statul a pus anul aces­ta la dis­po­zi­ţie 500 de milioane de lei pentru IMM-uri, a stârnit un ade­vă­rat scan­dal în va­ra anu­lui tre­cut, când sis­te­mul informatic al Mi­nis­te­ru­lui de Fi­nan­ţe a ce­dat du­pă ce 52.000 de uti­li­za­tori au încer­cat să își înscrie proi­ec­te­le online. Se­si­u­nea de înscri­eri, ca­re a func­ţi­o­nat du­pă prin­ci­pi­ul „pri­mul venit, pri­mul ser­vit“, a fost anu­la­tă din cau­za ero­ri­lor in­for­ma­ti­ce. Pro­gra­mul de minimis a tre­cut, în urma scan­da­lu­lui din au­gust, din ges­ti­u­nea Mi­nis­te­ru­lui de Fi­nan­ţe în ges­ti­u­nea unui de­par­ta­ment din Ministerul Economiei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.