NOUL ZID AL BERLINULUI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

RUE a înce­put să se mo­bi­li­ze­ze mai ra­pid în spri­ji­nul Ucrai­nei du­pă vi­o­le­nțe­le din es­tul Ucrai­nei din­tre se­pa­ra­tiștii pro­ruși și fo­rțe­le gu­ver­na­men­ta­le, sol­da­te cu mo­rți și ră­niți în pre­mi­e­ră de la Eu­ro­mai­dan încoa­ce. Bruxelles-ul a apro­bat un cre­dit de cca 1 mld. eu­ro pentru su­sți­ne­rea ba­la­nței de plăți a Ucrai­nei și a dis­pus scă­de­rea ta­ri­fe­lor va­ma­le pentru im­por­tu­ri­le ucrai­ne­ne în UE până în noi­em­brie, mă­su­ră cu un efect es­ti­mat de 500 mil. eu­ro. Com­pa­nia ger­ma­nă RWE a înce­put li­vră­ri­le de gaz spre Ucraina, în ba­za unui acor­dca­dru din 2012 ce pre­ve­de po­si­bi­li­ta­tea unor li­vrări de până la 10 mld. mc de gaz pe an (față de un ne­ce­sar al Ucrai­nei es­ti­mat la 55 mld. mc) și ca­re a stârnit la vre­mea res­pec­ti­vă pro­tes­tul Ru­si­ei, pe mo­tiv că Germania ar pu­tea folosi ast­fel gaz li­vrat de Rusia spre a-l re­ex­por­ta spre Ucraina. În ace­lași timp însă, statul ucrai­nean tre­bu­ie să fa­că față ieși­ri­lor de capital și re­tra­ge­ri­lor de de­po­zi­te: ban­ca cen­tra­lă de la Ki­ev a cres­cut do­bânzi­le in­ter­ban­ca­re cu 3%, respectiv 7%, în con­diți­i­le în ca­re din băn­ci­le ucrai­ne­ne au plecat de la înce­pu­tul anu­lui 10% din de­po­zi­te­le în griv­ne și 14% din ce­le în va­lu­tă. Pe plan di­plo­ma­tic, pre­mi­e­rul in­te­ri­mar

înce­ar­că să se me­nți­nă cât mai con­ci­liant, spre a con­vin­ge UE că noi­le au­to­ri­tăți de la Ki­ev nu sunt niște mo­nștri ex­tre­miști ca­re opri­mă mi­no­ri­tăți­le: în efor­tul lui Iațe­ni­uk con­te­a­ză atât reuși­te­le sale re­to­ri­ce („Rusia a de­cis să ri­di­ce un nou zid al Berlinului“), cât și încer­că­ri­le de a re­zol­va si­tuația din te­ren alt­fel de­cât prin re­pri­ma­rea se­pa­ra­tiști­lor. Mi­nis­trul de ex­ter­ne rus Ser­ghei La­vrov l-a lău­dat pe Iațe­ni­uk că a de­cis să înce­a­pă ne­go­ci­eri cu se­pa­ra­tiștii din sud-est, în pre­gă­ti­rea unei re­for­me con­sti­tuți­o­na­le me­ni­te să sa­tis­fa­că re­ven­di­că­ri­le mi­no­ri­tății ru­so­fo­ne. Ră­mâne de vă­zut însă cât de pro­fun­dă va fi ace­as­tă re­for­mă: po­ziția Ru­si­ei es­te că Ucraina nu va avea pace de­cât da­că se tran­sfor­mă într-un stat fe­de­ral - de un­de și re­fe­ri­ri­le în pre­sa ru­să la se­pa­ra­tiștii ru­so­foni drept „fe­de­ra­liști“. Var. anua­lă % 5,0

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.