CINE PLĂ­TEȘTE CRIZELE BAN­CA­RE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Par­la­men­tul European a apro­bat ele­men­te­le fi­na­le ale noii le­gis­la­ţii pri­vind uni­u­nea bancară eu­ro­pe­a­nă, Me­ca­nis­mul unic de so­lu­ţi­o­na­re a cri­ze­lor ban­ca­re și Fondul unic de so­lu­ţi­o­na­re a cri­ze­lor, ce se vor co­re­la cu Me­ca­nis­mul unic de su­pra­ve­ghe­re, pre­vă­zut să in­tre în vi­goa­re chiar din noi­em­brie cu­rent sub coor­do­na­rea BCE. Fondul, des­ti­nat să aco­pe­re cos­tu­ri­le fa­li­men­te­lor ban­ca­re, va fi în va­loa­re de 55 mld. eu­ro și va fi ali­men­tat de-a lun­gul a opt ani din­tr-o ta­xă apli­ca­tă asu­pra sec­to­ru­lui ban­car. PE a vo­tat ga­ran­ta­rea de­po­zi­te­lor cli­en­ţi­lor în su­mă de până la 100.000 de eu­ro, băn­ci­le ur­mând să re­zer­ve bani pentru aco­pe­ri­rea de­po­zi­te­lor, iar stan­dar­de­le pru­den­ţia­le vor fi mai stric­te, spre a li­mi­ta ris­cu­ri­le asu­ma­te de bănci în ac­ti­vi­ta­tea lor și spre a ga­ran­ta că ori­ce cos­turi ale unui po­ten­ţial fa­li­ment vor fi su­por­ta­te de ac­ţi­o­na­rii și cre­di­to­rii băn­ci­lor, nu de contribuabili. Cre­di­to­rii (de ex. de­ţi­nă­to­rii de obli­ga­ţi­uni) vor su­por­ta pi­er­deri de până la 8% din pa­si­ve­le băn­ci­lor și abia du­pă ace­ea va pu­tea fi fo­lo­sit fondul unic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.