PE DRU­MUL CĂ­TRE 1948

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Sa­la­ri­i­le în Marea Britanie s-au ma­jo­rat cu 1,7% în mar­tie fa­ţă de aceeași lu­nă din 2013, peste ra­ta de 1,6% a in­fla­ţi­ei, mar­când ast­fel pri­ma de­păși­re a crește­rii in­fla­ţi­ei de că­tre creșterea sa­la­ri­i­lor du­pă ani de scă­de­re con­ti­nuă a stan­dar­de­lor de via­ţă și cel mai mic ni­vel al in­fla­ţi­ei din oc­tom­brie 2009. În ace­lași timp, șo­ma­jul a scă­zut sub 7%, la cel mai mic ni­vel din ul­ti­mii cinci ani - 6,9%. Eco­no­mia bri­ta­ni­că es­te aștep­ta­tă de cei mai mul­ţi ana­liști să cre­as­că în acest an cu 2,9%, peste es­ti­ma­rea ofi­cia­lă de 2,7%, ca­re ia în cal­cul însă ne­ce­si­ta­tea unor noi tăi­eri de chel­tu­i­e­li bu­ge­ta­re. În opi­nia gu­ver­nu­lui, efor­tu­ri­le de aus­te­ri­ta­te sunt doar la ju­mă­ta­tea pro­gra­mu­lui și va mai du­ra câţi­va ani până ce își vor atin­ge ţin­ta - tăi­e­rea con­su­mu­lui pu­blic de bu­nuri și ser­vi­cii până ce va atin­ge cea mai mică pon­de­re în PIB din 1948 încoa­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.