MAI MUL­ŢI ABO­NA­ŢI TV ȘI IN­TER­NET

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

oche­la­ri­lor Glass. Până acum, pro­du­sul a fost dis­pon­bil unui cerc re­la­tiv res­trâns de par­te­neri Goo­gle, dezvoltatori și jur­na­liști, la ace­lași preţ de 1.500 de do­lari. Mul­ţi ana­liști an­ti­ci­pe­a­ză că gad­ge­tu­ri­le ca­re preiau func­ţii de la smar­tpho­ne-uri și ta­ble­te și pot fi pur­ta­te, pre­cum ce­a­suri de mână sau oche­lari, vor crește în po­pu­la­ri­ta­te în acest an. Goo­gle Glass, ca­re poate înre­gis­tra ima­gini, între­ţi­ne dez­ba­te­rea pri­vind încăl­ca­rea drep­tu­lui la via­ţă pri­va­tă, exis­tând pro­pu­neri pentru in­ter­zi­ce­rea oche­la­ri­lor „smart“în spa­ţi­ul pu­blic. Nu­mă­rul abo­na­ţi­lor la ser­vi­cii de re­tran­smi­sie a pro­gra­me­lor au­di­o­vi­zua­le a cres­cut cu 5,7% anul tre­cut, la 6,4 milioane, cifra re­pre­zen­tând peste 85% din­tre gos­po­dă­ri­i­le din Ro­mânia, iar nu­mă­rul co­ne­xi­u­ni­lor fi­xe la In­ter­net a cres­cut cu 7% în 2013, la 3,8 milioane, a anun­ţat ANCOM. Ra­ta de pe­ne­tra­re la ni­vel de gos­po­dă­rii a ser­vi­ci­i­lor de re­tran­smi­sie TV a cres­cut cu 4 punc­te pro­cen­tua­le, la 85,1%, iar ra­ta de pe­ne­tra­re a ser­vi­ci­i­lor de re­tran­smi­sie prin re­ţe­le de ca­blu es­te de 55,1%. La sfârși­tul anu­lui tre­cut, 62% din to­ta­lul abo­na­ţi­lor erau din me­di­ul urban, cei mai mul­ţi din­tre ei, 81%, fi­ind abo­na­ţi la ca­blu. În me­di­ul ru­ral, pro­por­ţia ma­jo­ri­ta­ră revine re­ţe­le­lor sa­te­lit de tip DTH, 61% din­tre uti­li­za­tori fi­ind abo­na­ţi la acest tip de su­port de re­tran­smi­sie. „Ser­vi­ci­i­le de re­tran­smi­sie a pro­gra­me­lor în for­mat di­gi­tal își con­ti­nuă creșterea și în anul 2013, pon­de­rea abo­na­ţi­lor la aces­te ser­vi­cii în to­ta­lul nu­mă­ru­lui de abo­na­ţi fi­ind, de ase­me­nea, în creștere. Ast­fel, din to­ta­lul de 6,4 milioane de abo­na­ţi la ser­vi­cii de re­tran­smi­sie, peste 3,7 milioane erau abo­na­ţi la ser­vi­cii în for­mat di­gi­tal, în creștere cu 7,4% fa­ţă de anul 2012“, ara­tă ANCOM. Nu­mă­rul de co­ne­xi­uni de ac­ces la in­ter­net în ban­dă lar­gă la punc­te fi­xe a cres­cut cu 7% în 2013, la 3,8 milioane, 60% din­tre aces­tea asi­gu­rând o vi­te­ză de tran­sfer al da­te­lor de peste 30 Mbps. Nu­mă­rul to­tal de co­ne­xi­uni de ac­ces la In­ter­net în ban­dă lar­gă la punc­te fi­xe a atins, la sfârși­tul anu­lui 2013, va­loa­rea de 3,8 milioane, în creștere anua­lă cu 7%. Din­tre aces­tea, apro­xi­ma­tiv 3,5 milioane erau in­sta­la­te uti­li­za­to­ri­lor per­soa­ne fi­zi­ce, în timp ce nu­mă­rul de co­ne­xi­uni in­sta­la­te per­soa­ne­lor ju­ri­di­ce s-a men­ţi­nut con­stant, la 0,34 milioane. Ten­din­ţa de creștere mai ac­cen­tua­tă a nu­mă­ru­lui de co­ne­xi­uni fi­xe in­sta­la­te în me­di­ul ru­ral fa­ţă de me­di­ul urban s-a men­ţi­nut și pe par­cur­sul anu­lui 2013. Ast­fel, din to­ta­lul de 3,8 milioane de co­ne­xi­uni, apro­xi­ma­tiv un mi­li­on erau in­sta­la­te în me­di­ul ru­ral, înre­gis­trând un avans de 13% fa­ţă de anul 2012, res­tul de 2,8 milioane fi­ind in­sta­la­te în me­di­ul urban, în creștere anua­lă cu 5%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.