FA­CE­BOOK PRE­GĂ­TEȘTE SER­VI­CII DE TRAN­SFER DE BANI ÎN EUROPA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Fa­ce­book a ce­rut avi­zul au­to­ri­tă­ţi­lor din Irlan­da pentru a de­ve­ni fur­ni­zor de ser­vi­cii fi­nan­cia­re, vi­zând tran­sfe­ruri de bani și o plat­for­mă de tip por­to­fel elec­tro­nic. Uti­li­za­to­rii ar pu­tea ast­fel să ac­ce­se­ze un por­to­fel elec­tro­nic găz­du­it de Fa­ce­book și să efec­tue­ze plă­ţi sau tran­sfe­ruri de bani. Re­ţe­aua de so­cia­li­za­re vizează în prin­ci­pal su­me­le tran­sfe­ra­te aca­să de per­soa­ne­le ca­re lu­cre­a­ză în străi­nă­ta­te, par­te a stra­te­gi­ei de ex­tin­de­re pe pi­e­ţe­le emer­gen­te. Com­pa­nia are în Irlan­da se­di­ul ope­ra­ţi­u­ni­lor din Europa. Fa­ce­book a ce­rut băn­cii cen­tra­le de la Du­blin au­to­ri­za­ţie de in­sti­tu­ţie de „e-mo­ney“(bani elec­tro­nici), ca­re ar per­mi­te com­pa­ni­ei să emi­tă uni­tă­ţi cu va­loa­re mo­ne­ta­ră echi­va­len­tă va­la­bi­le pe te­ri­to­ri­ul Eu­ro­pei. Re­ţe­aua de so­cia­li­za­re a dis­cu­tat de ase­me­nea po­si­bi­le par­te­ne­ria­te cu trei fir­me lon­do­ne­ze ca­re ofe­ră ser­vi­cii in­ter­na­ţi­o­na­le de tran­sfer de bani pe in­ter­net și pe smar­tpho­ne-uri. Fa­ce­book a ofe­rit uneia din­tre ce­le trei com­pa­nii 10 milioane de do­lari pentru a-l re­cru­ta pe unul din­tre fon­da­tori ca di­rec­tor de dez­vol­ta­re a afacerilor, po­tri­vit unor sur­se ci­ta­te de FT. Con­tac­ta­ţi de Fi­nan­cial Ti­mes, re­pre­zen­tan­ţii Fa­ce­book au afir­mat că nu co­men­te­a­ză „zvo­nuri și spe­cu­la­ţii“. Fa­ce­book ob­ţi­ne cea mai ma­re par­te din veni­turi din pu­bli­ci­ta­te, uti­li­zând da­te­le acu­mu­la­te des­pre uti­li­za­tori pentru a vin­de pro­du­se de ad­ver­ti­sing li­vra­te ţin­tit. Prac­ti­ci­le re­ţe­lei de so­cia­li­za­re pro­voa­că tot mai mul­tă îngri­jo­ra­re și neîncre­de­re în rândul uti­li­za­to­ri­lor și pu­bli­cu­lui larg, ast­fel că suc­ce­sul com­pa­ni­ei ca fur­ni­zor de ser­vi­cii fi­nan­cia­re es­te pus încă din start sub sem­nul între­bă­rii. Goo­gle pro­mo­ve­a­ză agre­siv pro­du­se­le de plă­ţi mo­bi­le și ser­vi­ci­ul de por­to­fel elec­tro­nic, ca­re nu au fost încă adop­ta­te la sca­ră lar­gă de uti­li­za­tori. Goo­gle are au­to­ri­za­ţie „e-mo­ney“în Marea Britanie, si­mi­la­ră cu cea pe ca­re Fa­ce­book înce­ar­că să o ob­ţi­nă în Irlan­da.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.