8.500 Gre­cia 57.000 Tur­cia O PIA ÎN CRE TERE

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Ucraina. În con­diți­i­le po­li­ti­ce de acum, vor re­nu­nța la aces­te des­ti­nații și pe unii din­tre ei încercăm să îi atra­gem în Ro­mânia“, a spus Ră­du­can. Pro­ble­ma es­te că mul­te din­tre re­zer­vă­ri­le ho­te­lu­ri­lor de pe li­to­ra­lul ro­mânesc au fost fă­cu­te de­ja și că prețurile cu ca­re mol­do­venii își luau ca­me­re în stați­u­ni­le din Ucraina erau mici. „Chiar da­că plă­te­au prețuri mici, vom cău­ta prin­tre ho­te­li­e­rii de pe li­to­ra­lul ro­mânesc pe acei in­ves­ti­tori dis­puși să vi­nă cu ofer­te ief­ti­ne și să piar­dă în acest prim an de co­la­bo­ra­re, pentru ca apoi să câști­ge tu­riști pentru următorii ani“, a adău­gat ofi­cia­lul FPTR.

Ma­ri­us Pan­del, di­rec­to­rul ge­ne­ral al Chris­tian To­ur, spu­ne că va deschide o age­nție la Chiși­nău până în lu­na iu­nie, mo­tiv pentru ca­re s-a întâlnit re­cent la Chiși­nău cu re­pre­zen­ta­nți ai pa­tro­na­te­lor și ai Au­to­ri­tății pentru Turism. Po­tri­vit aces­to­ra, anul tre­cut au plecat în străi­nă­ta­te, prin age­nți­i­le de turism, peste 150.000 de ce­tățeni mol­do­veni, din­tre ca­re 57.000 în Tur­cia, 50.000 în Bulgaria, 14.000 în Ro­mânia, 9.000 în Ucraina și 8.500 în Gre­cia. „Vor avea în acest an 18 cur­se char­ter pe săp­tă­mână că­tre Anta­lia, iar noi vom deschide zbo­ruri de la Chiși­nău că­tre Gre­cia. Anul aces­ta, însă, vom merge pe hu­bu­ri­le noas­tre de char­ter și au­to­ca­re din Iași și Ba­cău și îi vom adu­ce aici cu au­to­ca­re­le. Mai de­par­te, vor ple­ca fie cu cur­se­le char­ter, fie cu au­to­ca­re­le noas­tre din Ro­mânia că­tre Gre­cia, Tur­cia și Bulgaria. Vrem să du­cem și români la Chiși­nău și să adu­cem și mol­do­veni în Ro­mânia“, a spus Pan­del. El a afir­mat că în afa­ră de cei 9.000 de ce­tățeni din Re­pu­bli­ca Mol­do­va ca­re se du­ce­au anual în Ucraina prin age­nții, alți 20.000 mer­ge­au pe cont pro­priu.

Ma­re­ea va in­tra, de ase­me­nea, pe piața din Re­pu­bli­ca Mol­do­va cel târziu în toam­nă. „Sun­tem în dis­cuții pentru a pre­lua o age­nție de turism lo­ca­lă, iar da­că nu se va con­cre­ti­za,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.