50.000 Bulgaria

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Ri­di­ca­rea vi­ze­lor nu înse­am­nă că mol­do­venii vor pu­tea in­tra în spați­ul Schen­gen pentru a munci, ci doar în sco­puri tu­ris­ti­ce, pentru o pe­ri­oa­dă de 90 de zi­le. Cu toa­te aces­tea, Fi­li­pes­cu cre­de că ri­di­ca­rea vi­ze­lor pentru ce­tățe­nii Re­pu­bli­cii Mol­do­va ca­re că­lă­to­resc în spați­ul Schen­gen, dar și cam­pa­ni­i­le vi­i­toa­re de pro­mo­va­re la Chiși­nău a des­ti­nați­i­lor românești vor adu­ce în Ro­mânia un plus de peste 10.000 de tu­riști din ța­ra ve­ci­nă în acest an.

Tu­ro­pe­ra­to­rii sunt mai op­ti­miști și cred că vor ve­ni mai mu­lți tu­riști mol­do­veni, mo­tiv pentru ca­re, ală­turi de Pa­ra­le­la 45, alte do­uă mari age­nții de turism românești, Chris­tian To­ur și Ma­re­ea, vor in­tra în acest an pe piața din Re­pu­bli­ca Mol­do­va. „Ofi­cial, trei mari age­nții de turism din Ro­mânia au con­fir­mat in­te­nția să își des­chi­dă su­cur­sa­le în Ro­mânia. De­ja age­nți­i­le noas­tre cu­nosc asta și au intrat în le­gă­tu­ră cu ele. Es­te vor­ba de Chris­tian To­ur, Pa­ra­le­la 45 și Ma­re­ea, ca­re vor să pro­fi­te de eli­mi­na­rea vi­ze­lor pentru ce­tățe­nii mol­do­veni“, a afir­mat Ga­bri­el Măr­gi­nea­nu, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Pa­tro­na­le a In­dus­tri­ei Tu­ris­mu­lui din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, ca­re re­pre­zin­tă age­nții de turism și ho­te­luri. Măr­gi­nea­nu spu­ne că sunt de­ja pe piață do­uă age­nții din Tur­cia și câte una din Bulgaria și Gre­cia. Gre­cii au venit anul tre­cut, iar tur­cii și bul­ga­rii sunt pre­ze­nți de trei ani. Ce­le mai im­por­tan­te des­ti­nații pentru tu­riștii mol­do­veni sunt Bulgaria, Tur­cia, Ro­mânia, Gre­cia și Egipt.

„Mu­lți mol­do­veni, unii prin age­nții, alții pe cont pro­priu, mer­ge­au va­ra în stați­u­ni­le din Nu­mă­rul po­ten­ţial de tu­riști mol­do­veni ca­re ar pu­tea că­lă­tori în străi­nă­ta­te în acest an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.