MA­RI­US USTUROIU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

în Mol­do­va, iar to­tul se întâmplă online sau prin call cen­ter-ul din București. Am se­si­zat însă o creștere a achi­ziți­i­lor de bi­le­te de avi­on din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, iar în ce­ea ce pri­vește o pre­ze­nță efec­ti­vă la Chiși­nău, ana­li­zăm atât po­si­bi­li­ta­tea unei co­la­bo­rări cu o fir­mă ca­re să ne re­pre­zin­te aco­lo, cât și o in­ves­tiție di­rec­tă“, a spus Da­ni­el Tru­i­că, ma­na­ging par­tner și fon­da­tor al Vo­la.ro. În Re­pu­bli­ca Mol­do­va fun­cți­o­nea­ză apro­xi­ma­tiv 400 de age­nții de turism lo­ca­le, în con­diți­i­le în ca­re în ur­mă cu cinci ani erau doar 150.

Re­pre­zen­ta­nții ope­ra­to­ri­lor români din turism nu vor doar tu­riștii mol­do­veni, ci înce­ar­că să an­ga­je­ze și per­so­nal din ța­ra ve­ci­nă. Ho­te­li­e­rii români vor să an­ga­je­ze ca­me­ris­te și os­pă­tari din Re­pu­bli­ca Mol­do­va din vară, du­pă ce Ro­mânia va eli­mi­na vizele pentru aceștia, pe piața autohtonă fi­ind ne­voie de fo­rță de mun­că pentru că o par­te din per­so­nal a ales să lu­cre­ze în ho­te­luri din străi­nă­ta­te sau pe va­se de croa­zi­e­ră. „Noi voiam să luăm asia­tici, dar pentru ță­ri­le no­neu­ro­pe­ne es­te ne­voie de per­mis de mun­că. În acest caz pre­fe­răm să adu­cem mol­do­veni, ca­re au ma­re­le avan­taj că vor­besc lim­ba ro­mână. Cei mai mu­lți din­tre românii ca­re s-au pre­gă­tit și se pre­gă­tesc pentru aces­te me­se­rii pre­fe­ră să lu­cre­ze în ho­te­lu­ri­le din străi­nă­ta­te sau pe va­se­le de croa­zi­e­re“, a afir­mat Ră­du­can de la FPTR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.