ARTA DIN SPA­TE­LE AR­TEI

Business Magazin (Romania) - - GOURMET -

În spa­te­le unor ve­chi ex­po­na­te fas­ci­nan­te ca­re ajung în aten­ţia pu­bli­cu­lui mu­ze­e­lor se află res­tau­ra­to­rii, ca­re le sal­ve­a­ză de la dis­tru­ge­re cu arta lor. Vic­to­ria & Albert Mu­seum din Lon­dra a de­cis să des­chi­dă un centru special de­di­cat con­ser­vă­rii și res­tau­ră­rii co­lec­ţi­i­lor sale de ţe­să­turi și ar­ti­co­le vestimentare, ca­re nu numai că le ofe­ră spe­cia­liști­lor spa­ţiu am­plu și con­di­ţii mai bu­ne de lu­cru, ci per­mi­te și pu­bli­cu­lui cu­ri­os să va­dă obi­ec­te­le și ex­per­ţii la lu­cru, cu con­di­ţia să-și pro­gra­me­ze din timp vi­zi­ta. Ini­ţia­ti­va des­chi­de­rii cen­tru­lui de con­ser­va­re și res­tau­ra­re s-a bu­cu­rat de suc­ces în rândul pu­bli­cu­lui, insti­tu­ţia fi­ind de­ja vi­zi­ta­tă de stu­den­ţi la de­sign ves­ti­men­tar, cre­a­tori de mo­dă în cău­ta­re de in­spi­ra­ţie, cer­ce­tă­tori ori chiar pa­si­o­na­ţi de re­con­sti­tu­i­re is­to­ri­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.