HOBBITUL: PO­VES­TEA CON­TI­NUĂ

Business Magazin (Romania) - - GOURMET -

PRO Vi­deo pre­zin­tă în ace­as­tă săp­tă­mână fil­mul „Hobbitul: De­zo­la­rea lui Smaug“, ca­re con­ti­nuă aventurile lui Bil­bo Bag­gins, ale vră­ji­to­ru­lui Gan­dalf și ale ce­lor treis­pre­ze­ce pi­tici con­duși de Tho­rin Scut-de-Ste­jar de-a lun­gul că­lă­to­ri­ei epi­ce în ca­re vor încer­ca să re­cu­ce­re­as­că Muntele Sin­gu­ra­tic și Re­ga­tul Pierdut al Pi­ti­ci­lor din Ere­bor. Eroii noștri se îndre­ap­tă acum spre est, un­de întâlnesc o no­uă se­rie de ob­sta­co­le, prin­tre ca­re Be­orn, o cre­a­tu­ră mis­te­ri­oa­să ce își poate schim­ba înfă­ţișa­rea. Într-un fi­nal, Pi­ti­cii vor ajun­ge la Muntele Sin­gu­ra­tic, un­de vor avea de înfrun­tat cea mai pe­ri­cu­loa­să și te­ri­fian­tă cre­a­tu­ră din câte au vă­zut până atunci - Dra­go­nul Smaug. Con­frun­ta­rea cu el nu le va pu­ne la grea încer­ca­re doar cu­ra­jul, ci, mai ales, pri­e­te­nia și de­vo­ta­men­tul uno­ra fa­ţă de cei­lal­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.