RIDICHEA LA PU­TE­RE

Business Magazin (Romania) - - GOURMET -

Umi­la ri­di­che fo­lo­si­tă în bu­că­tă­ri­i­le res­tau­ran­te­lor mai mult pentru cu­loa­re, ori ră­tă­ci­tă prin vreo salată, se bu­cu­ră în ul­ti­ma vre­me de o atenţie tot mai ma­re din par­tea ma­eștri­lor bu­că­tari de peste oce­an. Ast­fel, în res­tau­ran­te­le cu pre­ten­ţii au înce­put să apa­ră „bu­che­te“de ri­di­chi din di­ver­se soi­uri și cu­lori, stro­pi­te cu unt și lă­mâie și ser­vi­te cu ca­pe­re și anșoa. Alţi ma­eștri bu­că­tari le ser­vesc frip­te, înă­buși­te, ra­se sau mu­ra­te, cău­tând tot fe­lul de soi­uri cu po­ten­ţial es­te­tic, de la ri­di­chi ca­re aduc a glo­buri co­lo­ra­te, la une­le ca­re se­a­mă­nă mai de­gra­bă a mor­co­vi. Po­pu­la­ri­ta­tea în creștere a ri­di­chii nu a scă­pat nici pro­du­că­to­ri­lor de se­min­ţe, ca­re se lau­dă cu mul­ti­tu­di­nea de soi­uri dis­po­ni­bi­le ce­lor in­te­re­sa­ţi să și le cul­ti­ve sin­guri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.