Lo­vi­tu­ra de stat nu bate cu pa­rul

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Eter­ne­le acu­zații de „lo­vi­tu­ră de stat“și „dic­ta­tu­ră“au re­venit în dis­cur­sul po­li­ti­ci­e­ni­lor prin gla­sul se­na­to­ru­lui PNL Cris­tian Bo­dea, ca­re a de­cla­rat că opri­rea ac­ti­vi­tății în plen a Se­na­tu­lui pe du­ra­ta cam­pa­ni­ei pentru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re se ca­li­fi­că drept lo­vi­tu­ră de stat. În opi­nia li­be­ra­lu­lui, Că­lin Popescu-Tă­ri­ce­a­nu, preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, ar tre­bui să-și dea de­mi­sia fi­in­dcă per­mi­te „dic­ta­tu­ra pon­tis­tă“, adi­că mo­bi­li­za­rea se­na­to­ri­lor pentru o vic­to­rie a PSD la eu­ro­par­la­men­ta­re, cu sco­pul fi­nal de a-l pro­pul­sa pe Victor Pon­ta can­di­dat la preșe­di­nție. Bo­dea nu a fost sin­gur: atât li­de­rul PNL, Crin Anto­nes­cu, cât și alte voci li­be­ra­le au cri­ti­cat vi­ru­lent ide­ea de a sus­pen­da lu­cră­ri­le în plen ale Se­na­tu­lui, pro­fi­tând ast­fel de ex­ce­len­tul pri­lej de a crește co­ta PNL în rându­ri­le opo­ziți­ei de dre­ap­ta și de a ară­ta că nu au com­ple­xe în a re­fo­lo­si contra PSD acu­zația de „lo­vi­tu­ră de stat“, su­por­ta­tă în 2012 de li­be­ra­li cot la cot cu pe­se­diștii din par­tea lui Traian Bă­ses­cu.

Va­le­riu Zgo­nea, preșe­din­te­le Ca­me­rei, s-a fe­rit să de­cre­te­ze va­ca­nță pe pe­ri­oa­da cam­pa­ni­ei, însă a jus­ti­fi­cat și el ră­ri­rea ac­ti­vi­tății în plen prin ide­ea că la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re „sunt do­uă gru­puri ca­re se bat pe o di­fe­re­nță de câte­va vo­turi, ca­re pot să vi­nă din Ro­mânia“. Con­form ul­ti­me­lor son­da­je, po­pu­la­rii eu­ro­peni ar obți­ne cu câte­va man­da­te mai mult în PE de­cât so­cia­liștii, cu 217 la 208, în timp ce li­be­ra­lii s-ar si­tua pe lo­cul al trei­lea, cu 63 de man­da­te, ast­fel încât ex­pli­cația lui Zgo­nea are o lo­gi­că evi­den­tă din per­spec­ti­va PSD. Cât pri­vește cam­pa­nia pentru pre­zi­de­nția­le, sin­gu­rul ca­re com­ba­te contra PSD pe acest front ră­mâne preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu, ca­re nu doar și-a re­a­fir­mat su­sți­ne­rea pentru PMP și a opi­nat că Victor Pon­ta n-are ni­cio șan­să de câștig în fața unui vi­i­tor can­di­dat al „drep­tei uni­te“, dar a și ce­rut elec­to­ra­tu­lui să nu-l vo­te­ze pe Victor Pon­ta pentru Cotroceni, pentru că aces­ta, „fi­ind de­pen­dent de ba­roni, va ba­ro­ni­za ța­ra“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.