PUI PENTRU PAR­TID

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

DNA pre­fa­ţe­a­ză cam­pa­nia pentru eu­ro­par­la­men­ta­re cu un do­sar de mi­tă elec­to­ra­lă ca­re îl vizează pe de­pu­ta­tul Flo­rin Popescu, ac­tual frun­taș al PMP și fost șef al PDL Dâmbo­vi­ţa. Aces­ta ar fi ce­rut unei fir­me 60-80 de to­ne de pui grill spre a-i da ce­tă­ţe­ni­lor în cam­pa­nia pentru lo­ca­le­le din iu­nie 2012. Popescu s-a au­to­sus­pen­dat din PMP și s-a re­tras de pe lis­ta can­di­da­ţi­lor la eu­ro­par­la­men­ta­re. In­te­re­sant va fi însă ver­dic­tul ce urmează să fie dat de Par­la­ment pentru ce­re­rea MJ de ares­ta­re preventivă a lui Popescu, pentru că da­că ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră e do­mi­na­tă de ad­ver­sari ai PMP, ce­ea ce ar ex­pli­ca un vot în fa­voa­rea ares­tă­rii, ca­zul lui Popescu ar pu­tea să nu fie sin­gu­lar în vi­zo­rul DNA, ast­fel încât da­că ar ajun­ge în aceeași si­tua­ţie și un re­pre­zen­tant al ac­tua­lei pu­teri, ar fi greu de jus­ti­fi­cat atunci o opo­zi­ţie a aleși­lor fa­ţă de o ce­re­re si­mi­la­ră a MJ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.