CÂT DU­RE­A­ZĂ SĂ FACI UN DIG

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Vi­zi­ta elec­to­ra­lă a pre­mi­e­ru­lui Victor Pon­ta și a vi­ce­pre­mi­e­ru­lui Li­viu Drag­nea în Te­le­or­man, cu oca­zia inun­da­ţi­i­lor, s-a sol­dat cu pro­mi­si­u­nea gu­ver­nu­lui de a alo­ca 15 mil. lei pentru con­stru­i­rea până în au­gust a unui dig și pentru sis­te­ma­ti­za­rea râu­ri­lor. Pre­mi­e­rul a ajuns însă în si­tua­ţia de a re­pe­ta exact afir­ma­ţia pe ca­re PSD o cri­ti­ca­se cu ani în ur­mă la un Bă­ses­cu, Tă­ri­ce­a­nu sau MRU ple­ca­ţi în zo­ne­le afec­ta­te de inun­da­ţii: statul n-are ni­cio vi­nă că nu fa­ce di­guri, oa­me­nii sunt de vi­nă că stau în zo­ne inun­da­bi­le. Și ace­as­ta deși să­te­nii din Te­le­or­man au ex­pli­cat că tot din cau­za lip­sei di­gu­lui le-au fost inun­da­te ca­se­le în 2005 și deși mi­nis­trul ape­lor și ANAR au co­mu­ni­cat că întoc­mi­rea hăr­ţi­lor de ha­zard și risc de inun­da­ţii, în te­o­rie uti­le au­to­ri­tă­ţi­lor lo­ca­le, a fost o ce­rin­ţă a UE pe ca­re Ro­mânia a reușit s-o bi­fe­ze până în mar­tie 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.