O FIR­MĂ CHI­NE­ZĂ VREA VI­NAR­TE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Fir­ma Red Ga­te din Chi­na vrea să cum­pe­re cu 3,6 milioane de eu­ro ac­ti­ve­le Vi­nar­te, fir­mă afla­tă în in­sol­ven­ţă, dar și sto­cu­ri­le de vin și măr­ci­le afe­ren­te, scoa­se la vânza­re pentru 3,5 milioane de eu­ro, po­tri­vit unui ra­port al RVA Insol­ven­cy, li­chi­da­to­rul ju­di­ciar al pro­du­că­to­ru­lui de vin. Li­chi­da­to­rul a re­e­va­luat sto­cu­ri­le de vin afla­te în pa­tri­mo­ni­ul com­pa­ni­ei și măr­ci­le afe­ren­te cen­tru­lui de vi­ni­fi­ca­ţie de la Zo­rești. Ast­fel, te­re­nul, con­struc­ţi­i­le și echi­pa­men­te­le sunt eva­lua­te la 1,08 milioane de eu­ro, sto­cu­ri­le de vin la 1,6 milioane de eu­ro, iar va­loa­rea măr­ci­lor ca­re vor fi vându­te es­te cu­prin­să între 180.000 de eu­ro și 770.000 de eu­ro. Li­chi­da­to­rul pro­pu­ne vânza­rea în bloc a aces­to­ra, prin ne­go­ci­e­re di­rec­tă cu un cum­pă­ră­tor iden­ti­fi­cat, pre­ţul mi­nim de por­ni­re fi­ind de 3,5 milioane de eu­ro. RVA a anun­ţat că a primit o ofer­tă de la fir­ma chi­ne­ză Red Ga­te, ca­re are sub­si­dia­ră în Ro­mânia so­ci­e­ta­tea Cha­te­au de Ro­u­ge. Chi­ne­zii vor să cum­pe­re ac­ti­vul de la Zo­rești, împreu­nă cu sto­cu­ri­le de vin și măr­ci­le afe­ren­te, pentru 3,63 milioane de eu­ro. Po­tri­vit

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.