OFER­TĂ DE PRELUARE DE 47 MILIARDE DE DO­LARI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Com­pa­nia ca­na­dia­nă Va­le­ant Phar­ma­ceu­ti­cals Inter­na­ti­o­nal și in­ves­ti­to­rul Bill Ackman ofe­ră 47 de miliarde de do­lari pentru com­pa­nia Aller­gan, producătorul Bo­tox, pro­pu­ne­re ca­re ar pu­tea du­ce la for­ma­rea unu­ia din­tre ce­le mai mari gru­puri far­ma­ceu­ti­ce la ni­vel mon­dial. Aller­gan fa­bri­că pro­du­sul neu­ro­lo­gic Bo­tox, uti­li­zat în tra­ta­rea unor bo­li aso­cia­te cu su­praac­ti­vi­ta­tea mus­cu­la­ră. Com­pa­nia deţine măr­ci­le de me­di­ca­men­te Bo­tox Cos­me­tics și Vis­ta­bel, fo­lo­si­te la ate­nua­rea ri­du­ri­lor. Ofer­ta, da­că va fi ac­cep­ta­tă, va reuni do­uă com­pa­nii far­ma­ceu­ti­ce de di­men­si­uni me­dii, cu ex­pe­ri­en­ţă în domeniul pro­du­se­lor de îngri­ji­re a pi­e­lii și a ochi­lor. Com­pa­nia Per­shing Squa­re Capital Ma­na­ge­ment, a in­ves­ti­to­ru­lui Bill Ackman, es­te cel mai ma­re ac­ţi­o­nar al Aller­gan, cu o par­ti­ci­pa­ţie de 9,7%, și a dez­vă­lu­it într-un co­mu­ni­cat că sus­ţi­ne ofer­ta ca­re eva­lue­a­ză com­pa­nia ame­ri­ca­nă la 152,88 do­lari pe ac­ţi­uni, cu peste 7% fa­ţă de pre­ţul de la închi­de­rea de luni a bur­sei. Va­le­ant an­ti­ci­pe­a­ză eco­no­mii anua­le de cel pu­ţin 2,7 miliarde de do­lari în urma pre­luă­rii Aller­gan. În afa­ră de Bo­tox, Aller­gan mai are în por­to­fo­liu me­di­ca­men­te of­tal­mo­lo­gi­ce pentru tra­ta­rea unor afec­ţi­uni pre­cum glau­co­mul și ochii us­ca­ţi, com­pa­nia ob­ţi­nând anul tre­cut vânzări de 6,3 miliarde de do­lari. Va­le­ant a înre­gis­trat anul tre­cut veni­turi de 5,8 miliarde de do­lari. Un pur­tă­tor de cu­vânt al Aller­gan a re­fu­zat să co­men­te­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.