PE TER­MEN ME­DIU VA FI BI­NE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Noul guvern francez con­dus de Ma­nuel Val­ls s-a an­ga­jat să ope­re­ze re­du­ceri su­pli­men­ta­re de im­po­zi­te și taxe pentru com­pa­nii și populaţie de peste 11 mld. eu­ro, în ide­ea că sti­mu­la­rea economiei și cre­a­rea de locuri de mun­că tre­bu­ie să ai­bă pri­o­ri­ta­te în fa­ţa pro­gra­me­lor de aus­te­ri­ta­te des­ti­na­te re­du­ce­rii de­fi­ci­tu­lui și da­to­ri­ei pu­bli­ce. Mi­nis­trul de fi­nan­ţe Mi­chel Sa­pin a pre­ci­zat însă că gu­ver­nul nu are in­ten­ţia să re­du­că im­po­zi­tul de 75% pe venit apli­cat con­tri­bua­bi­li­lor cu ce­le mai mari veni­turi pentru por­ţi­u­nea de venit ca­re de­pășește 1 mil. eu­ro. Între alte­le, gu­ver­nul in­ten­ţi­o­nea­ză ca pe ter­men me­diu să re­du­că im­po­zi­tul pe pro­fi­tul com­pa­ni­i­lor, fi­xat la 33,33% din 1993 (la ca­re se adau­gă con­tri­bu­ţia so­cia­lă de 3,3% pentru companiile cu afa­ceri de 7,6 mil. eu­ro anual) până la 28% în 2020, deși pri­ma re­du­ce­re pre­co­ni­za­tă va avea loc abia în 2016.

Im­po­zit pe pro­fit

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.