S-A ÎNTE IT LUP­TA PENTRU PACE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Mi­nis­trul rus de ex­ter­ne, Ser­ghei La­vrov, a acu­zat SUA și UE că au încer­cat să pu­nă la ca­le o altă „re­vo­luție co­lo­ra­tă“în Ucraina prin răs­tur­na­rea re­gi­mu­lui Ia­nu­ko­vici și să fo­lo­se­as­că Ucraina drept pi­e­să într-un „joc ge­o­po­li­tic“de izo­la­re a Ru­si­ei. El a spus că da­că in­te­re­se­le ru­sești în Ucraina vor fi ata­ca­te, Rusia va răs­pun­de ca în Ge­or­gia în 2008, adi­că prin fo­lo­si­rea fo­rței mi­li­ta­re. În re­pli­că, SUA au de­cis să tri­mi­tă cir­ca 600 de mi­li­tari în Po­lo­nia și ță­ri­le bal­ti­ce, spre a con­so­li­da pre­ze­nța ar­ma­tă ame­ri­ca­nă în zo­nă, iar se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can John Ker­ry a ame­ni­nțat Rusia cu noi san­cți­uni da­că ten­si­u­ni­le din es­tul Ucrai­nei vor con­ti­nua să se am­pli­fi­ce. În ace­lași timp, SUA au ofe­rit Ucrai­nei un nou aju­tor în va­loa­re de 50 mil. do­lari, din ca­re o par­te va fi des­ti­nat or­ga­ni­ză­rii co­rec­te a ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le din 25 mai, plus echi­pa­ment mi­li­tar de­fen­siv în va­loa­re de 8 mil. do­lari. Pentru Ucraina, cea mai spi­noa­să pro­ble­mă rămân însă în con­ti­nua­re apro­vi­zi­o­na­rea cu ga­ze și pla­ta fac­tu­rii pentru ga­ze­le ru­sești, în con­diți­i­le în ca­re Gaz­prom a anu­nțat săp­tă­mâna tre­cu­tă că Naf­to­gaz din Ucraina îi da­to­re­a­ză, pe lângă ce­le 2,2 mld. do­lari pentru li­vră­ri­le din 2013 și 2014, încă 11,4 mld. do­lari pentru faptul că nu a im­por­tat toa­tă can­ti­ta­tea de gaz con­trac­ta­tă pentru anul 2013. Da­to­ria pu­bli­că a Ucrai­nei se ri­di­că la 70 mld. do­lari - 52,7% din PIB -, iar cu tot cu su­ma su­pli­men­ta­ră ce­ru­tă de Gaz­prom va depăși 60% din PIB. Cifra es­te im­por­tan­tă, întru­cât în de­cem­brie tre­cut Mos­co­va a cum­pă­rat eu­roo­bli­gați­uni ucrai­ne­ne de 3 mld. do­lari, iar pros­pec­tul emi­si­u­nii pre­ci­ze­a­ză că da­că da­to­ria pu­bli­că a Ucrai­nei ar depăși 60% din PIB, Rusia ar fi îndrep­tăți­tă să ce­a­ră ram­bur­sa­rea în avans a ce­lor 3 mld. do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.