SĂRBĂTOARE STATISTICĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

De­fi­ci­tul bugetar al zo­nei eu­ro s-a înca­drat în 2013, pentru pri­ma da­tă din 2008 până acum, în ţin­ta de 3% din PIB, fa­ţă de o me­die de 3,7% în 2012, re­flec­tând du­ri­ta­tea pro­gra­me­lor de aus­te­ri­ta­te al că­ror cost a fost plă­tit prin am­pli­fi­ca­rea șo­ma­ju­lui și creștere eco­no­mi­că fi­ra­vă. În ace­lași timp, ţă­ri­le zo­nei eu­ro n-au reușit să-și re­du­că și da­to­ria pu­bli­că, ajun­să anul tre­cut la o me­die de 92,6% din PIB, mult peste ţin­ta de 60% asu­ma­tă prin Tra­ta­tul de la Maas­tri­cht. În pri­vin­ţa economiei reale, in­di­ce­le com­po­zit Mar­kit, re­a­li­zat pe ba­za son­da­ju­lui în rândul di­rec­to­ri­lor de achi­zi­ţii din in­dus­trie și ser­vi­cii din zo­na eu­ro și considerat cel mai re­le­vant ba­ro­me­tru al ac­ti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce în timp re­al, a cres­cut în apri­lie la 54%, de la 53,1% în mar­tie, ce­ea ce înse­am­nă a ze­cea lu­nă de creștere con­se­cu­tiv și cel mai bun re­zul­tat din mai 2011 până acum.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.