AC­CE­SUL STRĂI­NI­LOR IN­TER­ZIS

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ban­ca cen­tra­lă a Unga­ri­ei a de­cis să înlo­cu­ias­că de la 1 au­gust cer­ti­fi­ca­te­le de de­po­zit pe do­uă săp­tă­mâni, prin­ci­pa­lul in­stru­ment de ges­ti­u­ne a li­chi­di­tă­ţii pe pia­ţa mo­ne­ta­ră, cu o no­uă fa­ci­li­ta­te de de­po­zit pe do­uă săp­tă­mâni la ca­re vor avea ac­ces numai băn­ci­le au­toh­to­ne, cu sco­pul de a sti­mu­la ast­fel băn­ci­le străi­ne să re­di­rec­ţi­o­ne­ze fon­duri es­ti­ma­te la 600-1.000 mld. fo­rin­ţi (peste 3 mld. eu­ro) că­tre alte active un­gu­rești, în prin­ci­pal că­tre obli­ga­ţi­u­ni­le gu­ver­na­men­ta­le de­no­mi­na­te în fo­rin­ţi. Mă­su­ra es­te me­ni­tă să re­du­că da­to­ria ex­ter­nă și de­pen­den­ţa ţă­rii de fi­nan­ţa­rea în va­lu­tă, fi­ind co­re­la­tă cu in­ten­ţia de înlo­cu­i­re a emi­si­u­ni­lor de ti­tluri în va­lu­tă pla­ni­fi­ca­te pentru anul aces­ta, în va­loa­re de 1,3 mld. eu­ro, cu emi­si­uni de ti­tluri în fo­rin­ţi cu sca­den­ţe din ce în ce mai mari. Din to­ta­lul da­to­ri­ei pu­bli­ce a Unga­ri­ei, 42% sunt în va­lu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.