PROG­NO­ZE BU­NE PE LI­NIE

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

PIB re­al va depăși în acest an pentru pri­ma da­tă ni­ve­lul din 2008, în con­di­ţi­i­le în ca­re ce­re­rea in­ter­nă va avea o con­tri­bu­ţie mai ma­re la creșterea eco­no­mi­că, apre­cia­ză ana­liștii BCR, iar da­te­le ma­cro dis­po­ni­bi­le in­di­că ten­din­ţe ro­bust po­zi­ti­ve pentru pro­duc­ţia in­dus­tria­lă, ex­por­turi și ser­vi­cii pres­ta­te com­pa­ni­i­lor. În fe­brua­rie, vânză­ri­le cu amă­nun­tul s-au ma­jo­rat cu 7,5% fa­ţă de aceeași lu­nă din 2013, în timp ce ex­por­tu­ri­le de măr­furi s-au ma­jo­rat cu 12%. Ana­liștii BCR au re­vi­zu­it re­cent es­ti­ma­rea de creștere eco­no­mi­că de la 2,3% la 3% pentru 2014, în timp ce pentru următorii doi ani es­ti­ma­rea lor vizează o creștere a PIB de 3,3%, respectiv 3,5%. Pentru anul în curs, ban­ca pre­ve­de un avans al ex­por­tu­ri­lor de 7%, o ma­jo­ra­re a investiţiilor cu 5,4% și o in­fla­ţie me­die de 3,4%, respectiv un curs me­diu de 4,46 lei/eu­ro. Con­tri­bu­ţia la PIB re­al (%) 10

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.