ABC DATA IN­TRĂ PIA­ŢA RO­MÂNEAS­CĂ A TABLETELOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Po­lo­ne­zii de la ABC Data, cel mai ma­re dis­tri­bu­i­tor IT&C din re­gi­u­ne, ca­re de la înce­pu­tul anu­lui a intrat di­rect și în Ro­mânia, vor fur­ni­za în ex­clu­si­vi­ta­te pe plan lo­cal bran­duri pre­zen­te în Europa Cen­tra­lă și de Est, pre­cum și pro­pri­ul brand de ta­ble­te Co­lo­ro­vo, cu ca­re ţin­tesc în 2014 o co­tă de cir­ca 8% pe pia­ţa de pro­fil, po­tri­vit re­pre­zen­tan­ţi­lor lo­ca­li ai com­pa­ni­ei. „O es­ti­ma­re re­a­lis­tă pentru anul aces­ta es­te o co­tă de 7-8% pe pia­ţa de ta­ble­te. Op­ti­mist, pot să mă gândesc și la 12%, dar de­pin­de foar­te mult de ce se va întâmpla de Black Fri­day. De obi­cei Black Fri­day dic­te­a­ză rit­mul vo­lu­mu­lui în re­tail“, a de­cla­rat Alexandru Ghe­or­ghiu, di­rec­to­rul de vânzări al ABC Data, el adău­gând că în pre­zent se lu­cre­a­ză la creșterea no­to­ri­e­tă­ţii bran­du­lui Co­lo­ro­vo pe plan lo­cal. Anul tre­cut în Ro­mânia s-au vândut peste 500.000 de ta­ble­te, va­loa­rea între­gii pi­e­ţe fi­ind de cir­ca 100 de milioane de eu­ro, po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor din pia­ţă. Ta­ble­te­le Co­lo­ro­vo vor in­tra în com­pe­ti­ţie în prin­ci­pal cu bran­du­ri­le lo­ca­le, pre­cum Allvi­ew, E-Bo­da și Evo­lio, ca­re de­ţin apro­xi­ma­tiv ju­mă­ta­te din pia­ţa de pro­fil. În pre­zent, por­to­fo­li­ul de ta­ble­te Co­lo­ro­vo in­clu­de trei ga­me - Li­te (en­try le­vel), Vi­si­on (me­di­um) și Su­pre­me (pre­mi­um). Ta­ble­te­le din ga­ma pre­mi­um au pro­ce­soa­re Intel, ur­mând să fie lan­sa­tă și o ta­ble­tă ca­re ru­le­a­ză sis­te­mul de ope­ra­re Win­dows 8 de la Mi­cro­soft. „Urmează să ex­tin­dem ga­ma de ta­ble­te cu pro­ce­sor Intel, ce­ea ce es­te foar­te im­por­tant pentru pia­ţa de aici pentru seg­men­te­le cor­po­ra­te și gu­ver­na­men­tal. În cu­rând va fi lan­sa­tă și o ta­ble­tă cu sis­te­mul de ope­ra­re Win­dows 8 de la Mi­cro­soft. Ta­ble­ta va avea un ecran de 10 in­chi și va ve­ni com­plet ac­ce­so­ri­za­tă, cu hu­să și tas­ta­tu­ră“, a pre­ci­zat Ghe­or­ghiu. Pe lângă ta­ble­te, sub bran­dul Co­lo­ro­vo se re­gă­sesc și con­su­ma­bi­le pentru industria de prin­ting și echi­pa­men­te de bi­ro­ti­că, iar în cu­rând vor fi in­tro­du­se în por­to­fo­liu și smar­tpho­ne-uri. pre­ţu­ri­lor abo­na­men­te­lor va per­mi­te Net­flix să cum­pe­re drep­tu­ri­le de di­fu­za­re pentru mai mult con­ţi­nut și să îl fur­ni­ze­ze uti­li­za­to­ri­lor plat­for­mei la cea mai înal­tă ca­li­ta­te. Net­flix se afllă în pre­zent într-un pro­ces de ex­pan­si­u­ne la ni­vel internaţional, fi­ind aștep­ta­tă lansarea plat­for­mei în acest an și în Fran­ţa și Germania. Ser­vi­ci­ul a fost ta­xat du­pă lansarea sa în 2010 la 7,99 do­lari, în SUA. În ul­ti­mii ani, Net­flix a in­ves­tit în pro­pri­ul con­ţi­nut di­fu­zat, respectiv în se­ria­le pre­cum „Ho­u­se of Car­ds“și „Oran­ge is the New Black“, pentru a-și păs­tra nu­mă­rul de abo­na­ţi și pentru a atra­ge noi uti­li­za­tori. De ase­me­nea, Net­flix se lup­tă pe ace­as­tă pia­ţă a dis­tri­bu­ţi­ei de con­ţi­nut online cu com­pe­ti­tori puternici, pre­cum plat­for­me­le Amazon.com și Hu­lu. Com­pa­nia a atras aproa­pe 4 milioane de noi abo­na­ţi în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui, ajun­gând la un to­tal de 48,35 milioane de abo­na­ţi la sfârși­tul lu­nii mar­tie. Din­tre aceștia, 35,67 milioane de abo­na­ţi sunt din SUA. „Ho­u­se of Car­ds“a intrat în istoria te­le­vi­zi­u­nii ame­ri­ca­ne anul tre­cut, du­pă ce a câști­gat trei pre­mii Pri­me­ti­me Emmy, in­clu­siv unul pentru David Fin­cher la ca­te­go­ria „cel mai bun re­gi­zor pentru un se­rial de dra­mă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.