NET­FLIX A DESCOPERIT: CON­ŢI­NU­TUL COS­TĂ!

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Plat­for­ma online Net­flix, ca­re are în pre­zent 48 de milioane de abo­na­ţi la ni­vel internaţional, in­ten­ţi­o­nea­ză să cre­as­că preţurile abo­na­men­te­lor sale cu unu sau doi do­lari pe lu­nă, în func­ţie de ţa­ră, pentru a con­ti­nua in­ves­ti­ţi­i­le în con­ţi­nu­tul ofe­rit uti­li­za­to­ri­lor săi. Com­pa­nia a anun­ţat, într-o scri­soa­re tran­smi­să ac­ţi­o­na­ri­lor săi, că plă­nu­i­ește să cre­as­că preţurile abo­na­men­te­lor sale cu „unul sau doi do­lari, în func­ţie de ţa­ră, până la sfârși­tul aces­tui tri­mes­tru, pentru noii abo­na­ţi ai plat­for­mei“. Preţurile abo­na­men­te­lor vor crește în fi­e­ca­re din ce­le 41 de ţări în ca­re plat­for­ma ope­re­a­ză în pre­zent, a de­cla­rat Re­ed Has­tin­gs, chi­ef exe­cu­ti­ve of­fi­cer (CEO) al Net­flix. El a pre­ci­zat că noi­le ta­ri­fe vor fi apli­ca­te doar pentru cli­en­ţii noi ai Net­flix, în timp ce actua­lii abo­na­ţi ai plat­for­mei vor be­ne­fi­cia de ace­le­ași preţuri ca și până în pre­zent, pentru încă unu - doi ani. Re­ed Has­tin­gs a spus că Net­flix și-a îmbu­nă­tă­ţit ofer­ta de show-uri TV și fil­me ofe­ri­te abo­na­ţi­lor săi, fă­când to­to­da­tă re­fe­ri­re la se­ria­le ori­gi­na­le di­fu­za­te pe ace­as­tă plat­for­mă, pre­cum „Ho­u­se of Car­ds“. În acest sens, în lu­na fe­brua­rie, Net­flix a co­man­dat cel de-al trei­lea se­zon al se­ria­lu­lui „Ho­u­se of Car­ds“, cu Ke­vin Spa­cey și Ro­bin Wright în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le, com­pa­ni­ei de pro­duc­ţie Media Ri­ghts Capital. Po­tri­vit lui Re­ed Has­tin­gs, creșterea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.