CU BA­ZE­LE DE DATE DIN JO­CURI, SO­NY IN­TRĂ PE PIA­ŢA SER­VI­CI­I­LOR IMOBILIARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Gru­pul ja­po­nez So­ny va in­tra pe pia­ţa imo­bi­lia­ră cu o in­ves­ti­ţie ini­ţia­lă de 2,4 milioane de do­lari, di­ver­si­fi­când afa­ce­ri­le și cău­tând să va­lo­ri­fi­ce in­for­ma­ţi­i­le și ex­pe­ri­en­ţa do­bândi­te ca pro­du­că­tor de elec­tro­ni­ce de con­sum. So­ny va înfiinţa o di­vi­zie de imobiliare ca­re își va înce­pe ac­ti­vi­ta­tea în lu­na au­gust și va in­clu­de ser­vi­cii de bro­ke­raj, ma­na­ge­men­tul pro­pri­e­tă­ţi­lor și consultanţă, a anun­ţat com­pa­nia într-un co­mu­ni­cat. „So­ny a acu­mu­lat in­for­ma­ţii per­so­na­le prin di­vi­zi­i­le Vaio și PlaySta­ti­on, ast­fel că ar pu­tea uti­li­za aces­te ba­ze de date cu con­su­ma­tori în afa­ceri imobiliare. No­ua afa­ce­re pa­re mai de­gra­bă o op­ti­mi­za­re a mo­du­lui în ca­re sunt uti­li­za­te ac­ti­ve­le de­cât o mișcare stra­te­gi­că“, co­men­te­a­ză pentru Bloom­berg un ana­list de la Deutsche Bank To­kio. În timp ce ce­re­rea pentru te­le­vi­zoa­re, com­pu­te­re per­so­na­le și ca­me­re di­gi­ta­le scade, pia­ţa smar­tpho­neu­ri­lor și tabletelor, afla­tă încă în creștere, es­te do­mi­na­tă de Apple și Sam­sung Elec­tro­nics. So­ny înce­ar­că să-și re­vi­go­re­ze afa­ce­ri­le și săși im­pu­nă pro­pri­i­le smar­tpho­ne-uri și ta­ble­te pe o pia­ţă aglo­me­ra­tă, com­pa­nia estimând pentru anul fi­nan­ciar încheiat la 31 mar­tie o pi­er­de­re de 1,1 miliarde de do­lari. So­ny a anun­ţat re­cent că va re­nun­ţa la încă 5.000 de an­ga­ja­ţi și va con­ti­nua re­du­ce­ri­le de chel­tu­i­e­li. No­ua di­vi­zie va fi de­nu­mi­tă So­ny Re­al Esta­te Corp. și va avea se­di­ul în car­ti­e­rul Gin­za din To­kio.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.