TOP MA­NA­GE­MEN­TUL SIVECO POATE PRIMI PÂNĂ LA 10% DIN AC­ŢI­U­NI­LE COM­PA­NI­EI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ac­ţi­o­na­rii Siveco, cel mai ma­re pro­du­că­tor lo­cal de software, au apro­bat re­cent lansarea unui plan de mo­ti­va­re și fi­de­li­za­re a echi­pei de top ma­na­ge­ment prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia mem­brii echi­pei de con­du­ce­re a com­pa­ni­ei pot primi ac­ţi­uni emi­se de so­ci­e­ta­te sau op­ţi­uni de cum­pă­ra­re ac­ţi­uni sau drep­turi fi­nan­cia­re de­ri­va­te re­pre­zen­tând până la 10% din ca­pi­ta­lul social, po­tri­vit unui do­cu­ment pu­bli­cat în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. „So­ci­e­ta­tea va dis­tri­bui ac­ţi­uni și / sau oferi op­ţi­uni de cum­pă­ra­re ac­ţi­uni și / sau drep­turi fi­nan­cia­re de­ri­va­te mem­bri­lor „ma­na­ge­ment stock op­ti­on plan“(MSOP), re­pre­zen­tând până la 10% din ca­pi­ta­lul social, în do­uă eta­pe, ast­fel: în pri­ma eta­pă - 3,75% din ca­pi­ta­lul social al so­ci­e­tă­ţii, re­pre­zen­tând par­ti­ci­pa­ţia ac­tua­lă a so­ci­e­tă­ţii, vor fi dis­tri­bu­i­te ca ac­ţi­uni mem­bri­lor MSOP și în a do­ua eta­pă - până la 6,25% din ca­pi­ta­lul social vor fi dis­tri­bu­i­te fie ca ac­ţi­uni, fie ca drep­turi fi­nan­cia­re de­ri­va­te, fie ca op­ţi­uni de cum­pă­ra­re ac­ţi­uni, în ori­ca­re din aces­te com­bi­na­ţii. De­ci­zia a fost lua­tă de ac­ţi­o­na­rii Siveco la data de 18 de­cem­brie, du­pă ce echi­pa de ma­na­ge­ment a com­pa­ni­ei a cum­pă­rat ac­ţi­u­ni­le de­ţi­nu­te în so­ci­e­ta­te de fon­du­ri­le străi­ne de investiţii Intel Capital și Enter­pri­se Inves­tors (EI). La data de­ci­zi­ei struc­tu­ra ac­ţi­o­na­ria­tu­lui Siveco era următoarea: Siveco Net­her­lan­ds - 42,19%, Siveco Internaţional - 32,49%, Siveco - 3,74%, Iri­na So­col - 10,97%, Alexandru Ră­dășa­nu - 7,62%, Flo­rin Ilia - 2,68%, Da­ni­e­la Bi­chir - 0,13% și Au­ro­ra Crus­ti - 0,13%. Siveco Internaţional, fir­ma ca­re a preluat ac­ţi­u­ni­le fondurilor Intel și EI, es­te de­ţi­nu­tă de fon­da­to­rii Siveco (Iri­na So­col și Alexandru Ră­dășa­nu) și Flo­rin Ilia, Au­ro­ra Crus­ti și Da­ni­e­la Bi­chir. Anul tre­cut, Siveco Ro­mânia a avut afa­ceri de 65 mil. eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.