82% din­tre res­pon­den­ţii stu­di­u­lui re­a­li­zat de com­pa­nia Fast Fu­tu­re

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cred că, în urmă­to­rul de­ce­niu, de­par­ta­men­tu­lui de HR i se va ce­re să spri­ji­ne și să ad­mi­nis­tre­ze for­ma­rea gru­pu­ri­lor de mun­că, în ca­re mem­bri din mai mul­te or­ga­ni­za­ţii să se întâlneas­că, ad-hoc, pentru a co­la­bo­ra în ve­de­rea re­zol­vă­rii unor sar­cini de ser­vi­ciu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.