FERMIERI DE CULTURI MO­DI­FI­CA­TE GE­NE­TIC.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

de­si­gur, doar es­ti­ma aces­te ci­fre pe ba­za evo­luți­i­lor re­cen­te din ul­ti­mii ani în cloud com­pu­ting, dar cu cer­ti­tu­di­ne fe­no­me­nul va exploda“.

Să­nă­ta­tea, industria ali­men­ta­ră, tran­spor­tul și ener­gia sunt do­me­ni­i­le vi­i­to­ru­lui ca­re vor ge­ne­ra ne­voia de locuri de mun­că noi, ca­re încă nu exis­tă. „Vi­i­toa­re­le locuri de mun­că vor fi po­la­ri­za­te în zo­na ser­vi­ci­i­lor. Po­ziți­i­le ca­re con­ti­nuă să fie cre­a­te sunt ce­le ca­re sa­tis­fac exi­ge­nțe­le cli­e­nți­lor și ca­re răs­pund la pro­vo­cări teh­no­lo­gi­ce, cău­tându-se din ce în ce mai mult can­di­dați fle­xi­bi­li dis­puși să se re­lo­che­ze sau să lu­cre­ze fle­xi­bil (cu orar fle­xi­bil sau de la dis­ta­nță)“, es­te de pă­re­re Adria­na Păun, di­rec­to­rul de re­sur­se uma­ne pentru re­gi­u­nea Be­ne­lux (Bel­gia, Olan­da și Lu­xem­burg) în ca­drul com­pa­ni­ei Schin­dler, pro­du­că­tor de as­cen­soa­re și scări ru­lan­te. Ma­na­ge­rii par a fi o spe­cie pe ca­le de dis­pa­riție, dat fi­ind că „orga­ni­zați­i­le tind să fie din ce în ce mai mult «su­bția­te», cu puți­ne ni­ve­luri ie­rar­hi­ce, deci jo­bul de ma­na­ger de­vi­ne din ce în ce mai mult de ex­pert“, con­si­de­ră Adria­na Păun. În opi­nia sa, ti­pu­ri­le de jo­buri ca­re par să ră­mână foar­te cău­ta­te în pre­zent, dar vor ră­mâne la fel și în viitorul apro­piat, sunt com­pu­ter ap­pli­ca­ti­ons software en­gi­ne­ers, con­ta­bi­li și au­di­tori, in­fir­mi­e­re, ana­liști fi­nan­ciari, com­mer­cial in­gi­ne­ers, me­dici sau teh­ni­ci­eni spe­cia­li­zați.

Schim­bă­ri­le de­mo­gra­fi­ce din urmă­to­rul de­ce­niu (faptul că po­pu­lația lu­mii va fi mai nu­me­roa­să cu un miliard de lo­cu­i­tori) Fer­mi­e­rii noii ere vor avea în gri­jă culturi și ani­ma­le ca­re au fost mo­di­fi­ca­te ge­ne­tic să pro­du­că mai mult și să ge­ne­re­ze pro­tei­ne bu­ne pentru or­ga­nism. Oa­me­nii de ști­in­ţă de­ja lu­cre­a­ză la un vac­cin ca­re are în com­po­nen­ţă sub­stan­ţe ex­tra­se din roșii și lap­te de va­că, oaie sau ca­pră în scop te­ra­peu­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.