CHIRURGI SPECIALIZAŢI ÎN AUGMENTAREA MEMORIEI.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Ge­ne­ra­ţia pă­rin­ţi­lor noștri a fost foar­te mândră când a învă­ţat să adau­ge me­mo­rie unui PC. Co­pi­ii noștri vor pu­tea de­ve­ni chirurgi ca­re să adau­ge me­mo­rie su­pli­men­ta­ră oamenilor ca­re mai au ne­voie de spa­ţiu su­pli­men­tar pentru a re­ţi­ne și mai mul­te lu­cruri. vor conduce la împuți­na­rea re­sur­se­lor na­tu­ra­le, cum ar fi hra­na, rezervele de apă sau ce­le de ener­gie. Pe de altă par­te, nu­mă­rul de uti­li­za­tori ai in­ter­ne­tu­lui va fi din ce în ce mai ma­re. Ca re­zul­tat di­rect, in­dus­tri­i­le se vor dezvolta ex­po­ne­nțial, mai ales ce­le ca­re se ba­ze­a­ză pe in­ter­net sau pe e-com­mer­ce, dar și industria ali­men­ta­ră și industria ener­gi­ei alter­na­ti­ve, cre­de Arun Kris­hna­mur­thy, hu­man re­so­ur­ces di­rec­tor în ca­drul Vo­da­fo­ne Ro­mânia. „Doar an­tre­pre­no­rii și companiile ca­re vor răs­pun­de aces­tor pro­vo­cări și le vor per­mi­te con­su­ma­to­ri­lor să se adap­te­ze, să su­pra­vi­ețu­ias­că și să se lup­te în acest me­diu schim­bă­tor vor reuși să se dez­vol­te cel mai re­pe­de - ge­ne­rând locuri noi de mun­că ca­re vor ce­re abi­li­tăți foar­te va­ria­te și ti­pa­re men­ta­le di­fe­ri­te de ce­le ca­re s-au im­pus astă­zi și ca­re au ajuns de­ja să fie ste­re­o­ti­puri. Ac­ce­sul la in­ter­net va uni și mai mult lu­mea și va eli­mi­na ba­ri­e­re­le, ce­ea ce înse­am­nă că cei ca­re sunt cu ade­vă­rat ta­len­tați se vor pu­tea re­mar­ca, in­di­fe­rent de lo­cul un­de se află“, a spus Kris­hna­mur­thy, ca­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.