PILOŢI, GHIZI ȘI ARHITECŢI SPAŢIALI.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

conduce po­li­ti­ci­le de HR pentru mai bi­ne de 3.300 de angajați ai com­pa­ni­ei te­le­com în Ro­mânia. Ten­di­nța recrutării glo­ba­le se ob­ser­vă de­ja, dar în vi­i­tor se va ac­cen­tua, mai spu­ne Arun Kris­hna­mur­thy: „Cred că în vi­i­tor va exis­ta o piață glo­ba­lă a ta­len­te­lor - ori­ce de­ze­chi­li­bru din­tr-o ța­ră / de pe un con­ti­nent va fi com­pen­sat prin re­sur­se și opor­tu­ni­tăți ca­re vor pro­veni din alte țări sau zo­ne ge­o­gra­fi­ce. Ce­ea ce cred es­te că di­fe­re­nța din­tre ti­neri și per­soa­ne­le cu ex­pe­ri­e­nță nu es­te nea­pă­rat un fac­tor de luat în se­a­mă. Ce­ea ce va con­ta mai de­gra­bă va fi ca per­soa­na să fie «an­ga­ja­bi­lă» - să deți­nă ace­le abi­li­tăți, acel com­por­ta­ment și acea dis­po­ziție de a învăța și de a se adap­ta ra­pid“.

De­zin­dus­tria­li­za­rea și evo­luți­i­le teh­no­lo­gi­ce au con­dus la re­du­ceri dra­ma­ti­ce de per­so­nal în va­rii do­me­nii, de ace­ea es­te de aștep­tat ca în do­me­ni­i­le ca­re nu pot fi au­to­ma­ti­za­te să se cre­e­ze locuri de mun­că în ritm ac­ce­le­rat. Spe­cia­liștii în con­stru­cții, în in­fras­truc­tu­ră și în tran­spor­turi vor fi so­li­ci­tați glo­bal, iar peste un de­ce­niu ofer­ta de ta­len­te va fi sub­di­men­si­o­na­tă pe aces­te seg­men­te, cre­de Lu­cian Vînă­to­riu, consultant în ca­drul bu­ti­cu­lui de con­sul­ta­nță Hos­ti­le Con­text Ma­na­ge­ment. La fel se va întâmpla și în do­me­nii pre­cum me­di­ci­na și să­nă­ta­tea, mai con­si­de­ră aces­ta.

„Fun­cți­o­nal, noul nor­mal economic va avea ne­voie de vânză­tori și de ma­na­geri de proi­ect. În ori­ce do­me­niu, ci­clul de re­ce­si­u­ne e ca­rac­te­ri­zat de su­prao­fer­tă de pro­du­se. Când ce­re­rea își va re­ve­ni, ofer­ta­nții (pro­du­că­to­rii) vor dori să se afle în fața con­su­ma­to­ri­lor pentru a prin­de noul val încă de la înce­put, iar pentru asta au ne­voie de cei mai com­pe­ti­ti­vi vânză­tori. Ma­na­ge­rii de proiecte vor fi in­ter­fața vi­ta­lă din­tre ce­ea ce poate li­vra producătorul și ce­ea ce do­rește con­su­ma­to­rul. Cei mai ca­li­fi­cați ma­na­geri de proi­ect au asi­gu­ra­te sa­la­rii bu­ne în de­ce­ni­i­le ur­mă­toa­re“, a adău­gat Vînă­to­riu.

Ves­tea bu­nă, mai spu­ne con­sul­tan­tul, vi­ne pe fondul des­co­pe­ri­ri­lor din une­le in­dus­trii ce se pre­te­a­ză la au­to­ma­ti­za­re (au­to, de exem­plu) și ca­re trec, în ciuda ten­di­nțe­lor, la fa­za de de­zau­to­ma­ti­za­re, în ca­re ro­boții sunt înlo­cu­iți îna­poi cu per­so­nal uman: „De exem­plu, Toyo­ta astă­zi ex­pe­ri­men­te­a­ză înlo­cu­i­rea ro­boți­lor cu oa­meni, pentru a crește efi­ci­e­nța pe ter­men lung, într-o abor­da­re no­uă a fi­lo­so­fi­ei Kai­zen. Producătorul con­si­de­ră că ast­fel poate im­pul­si­o­na cre­a­ti­vi­ta­tea. În plus, fac­to­rul uman poate de­tec­ta mai ușor ni­ve­lul de ca­li­ta­te ce­rut, as­pect vi­tal în in­dus­tri­i­le ca­re se con­frun­tă anual cu milioane de re­che­mări în ser­vi­ce pentru pro­du­se­le fa­bri­ca­te ro­bo­ti­zat“.

Co­la­bo­ra­rea uma­nă de ca­li­ta­te va fi din ce în ce mai im­por­tan­tă în vi­i­tor, ara­tă au­to­rii stu­di­u­lui re­a­li­zat de fir­ma

Companiile tot pro­mit tu­ris­mul spa­ţial, dar aces­ta va avea ne­voie de o între­a­gă in­fras­truc­tu­ră. Proi­ec­te­le de la SICSA (Uni­ver­si­ta­tea din Ho­us­ton) in­clud o se­ră pe Mar­te, avan­pos­turi pe Lu­nă și ve­hi­cu­le de ex­plo­ra­re spa­ţia­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.