SPE­CIA­LIST ÎN INVERSAREA SCHIM­BĂ­RI­LOR CLI­MA­TI­CE.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Pentru că im­pac­tul schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce es­te din ce în ce mai pu­ter­nic, vom avea ne­voie de o ca­te­go­rie no­uă de in­gi­neri/ oa­meni de ști­in­ţă ca­re să aju­te la re­du­ce­rea sau la anu­la­rea aces­tor efec­te. Se­tul de teh­no­lo­gii fo­lo­si­te de aceștia vor in­clu­de chiar fo­lo­si­rea unor con­struc­ţii din fi­er pentru in­se­ra­rea unor um­bre­le gi­gan­ti­ce în oce­a­ne cu sco­pul de a de­via ra­ze­le Soa­re­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.