NARROWCASTER (JUR­NA­LIST HIPERSPECIALIZAT).

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Con­ţi­nu­tul de te­le­vi­zi­u­ne, ra­dio sau al in­ter­ne­tu­lui de­vi­ne din ce în ce mai per­so­na­li­zat, ast­fel că se vor crea locuri de mun­că pentru spe­cia­liști ca­re să lu­cre­ze cu pro­du­că­to­rii și cu ad­ver­ti­se­rii pentru a crea știri și con­ţi­nut de di­ver­tis­ment sau in­for­ma­tiv per­so­na­li­zat în func­ţie de in­te­re­se­le per­so­na­le ale di­fe­ri­te­lor ca­te­go­rii de pu­blic. Da­că une­le pro­ce­se de per­so­na­li­za­re vor fi fă­cu­te au­to­mat, cu aju­to­rul calculatorului, jur­na­lis­mul foar­te spe­cia­li­zat, ca­re să aco­pe­re ne­voia de in­for­ma­ţii per­so­na­li­za­te, va fi re­a­li­zat tot de că­tre oa­meni. con­diți­i­le de mun­că pre­cum cei din ge­ne­rația Mil­len­nials“.

So­rin Faur de la BDO cre­de, de ase­me­nea, că nu ve­de un con­flict între generații, ci an­ti­ci­pe­a­ză o de­mo­cra­ti­za­re încă și mai lar­gă a pi­eței mun­cii în di­re­cția de­păși­rii unor ta­buuri de vârstă. El cre­de că noi­le generații, ca­re se nasc com­plet di­gi­ta­li­za­te, vor fi per­fect adap­ta­te și in­te­gra­te în noul me­diu, iar avan­sul înre­gis­trat de medicină în ge­ne­ral și stan­dar­de­le de viață vor fa­ce ca pe­ri­oa­da de viață pro­duc­ti­vă și ac­ti­vă să cre­as­că și mai mult: „Ce­ea ce ni se par astă­zi di­fe­re­nțe mari se va re­sor­bi ra­pid pe mă­su­ră ce noi­le teh­no­lo­gii vor de­ve­ni încă și mai ac­ce­si­bi­le prin gri­ja pro­du­că­to­ri­lor lor. Aceștia vor ca o pla­jă cât mai ma­re de oa­meni să le cum­pe­re pro­du­se­le: ală­turi de tână­rul de 18 ani să fie și se­ni­o­rul de 70 și am­bii să le fo­lo­se­as­că la fel de ușor! Ni­meni nu va fi lă­sat pe di­na­fa­ră: pe ter­men me­diu, anal­fa­be­tis­mul in­for­ma­ti­co­di­gi­tal va fi com­plet era­di­cat!“. Di­rec­to­rul de HR al ope­ra­to­ru­lui te­le­com Vo­da­fo­ne Ro­mânia ad­mi­te că, în eco­no­mi­i­le europene, un­de po­pu­lația es­te în pro­ces de îmbă­trâni­re, va exis­ta o ușoa­ră com­pe­tiție între per­soa­ne­le cu ex­pe­ri­e­nță ca­re se vor afla încă în câmpul mun­cii și ti­ne­rii în cău­ta­re de opor­tu­ni­tăți noi.

In­di­fe­rent de vârstă, an­ga­jații tre­bu­ie să adu­că an­ga­ja­to­ri­lor abi­li­tăți și cu­noști­nțe. Sfa­tul spe­cia­liști­lor pentru ti­neri și nu numai es­te să își dez­vol­te com­pe­te­nțe lin­gvis­ti­ce (să vor­be­as­că 2-3 lim­bi străi­ne), să

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.