EX­PERT ÎN BRANDING PER­SO­NAL.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Ace­as­tă sluj­bă ar pu­tea fi o ex­ten­sie a ro­lu­lui pe ca­re îl au în pre­zent sti­liștii sau agen­ţii de pu­bli­ci­ta­te ai ce­le­bri­tă­ţi­lor. Spe­cia­liștii în branding per­so­nal vor pu­tea lu­cra pentru ori­ci­ne vrea să își cre­e­ze un brand per­so­nal fo­lo­sind re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re și alte ti­puri de su­port media. Ei se vor ocu­pa de as­pec­te pre­cum ti­pul de per­so­na­li­ta­te ca­re va fi proi­ec­tat pe pro­fi­lu­ri­le online, în ju­rul că­ror va­lori per­so­na­le va dori cli­en­tul să își con­stru­ias­că ima­gi­nea sau po­tri­vi­rea per­so­na­li­tă­ţii vir­tua­le cu cea re­a­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.