MI­SI­U­NE PENTRU RO­MÂNIA DE TREI ANI,

Business Magazin (Romania) - - + INVESTI II -

UM SE V D ECO­NO­MIA RO­MÂNI­EI I ME­DI­UL DE AFA­CERI DIN BI­RO­UL CU PERE I DE STICL AL EFEI MISIUNII IFC? „Ro­mânia s-a bu­cu­rat de o creștere eco­no­mi­că su­pe­ri­oa­ră ță­ri­lor din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, cu ex­ce­pția Le­to­ni­ei. To­tuși, îmbu­nă­tăți­rea me­di­u­lui de afa­ceri nu a pro­gre­sat la fel de ra­pid. Ro­mânia a ră­mas pe lo­cul 73 din 189 eco­no­mii în ra­por­tul anual Doing Business, ela­bo­rat de Ban­ca Mon­dia­lă“, spu­ne Ana Ma­ria Mi­hă­es­cu. Anul tre­cut eco­no­mia lo­ca­lă a înre­gis­trat un salt de 3,5%, luând prin sur­prin­de­re pe toa­tă lu­mea. Iar pentru 2014 unii ana­liști an­ti­ci­pe­a­ză o per­for­ma­nță com­pa­ra­bi­lă. Ana Ma­ria Mi­hă­es­cu se ara­tă încre­ză­toa­re că ra­te­le de creștere ale economiei își vor con­ti­nua tren­dul în pe­ri­oa­da 20142018. Pe acest fond es­te de aștep­tat o evo­luție po­zi­ti­vă a vo­lu­mu­lui cre­di­tă­rii, ca­re poate in­flue­nța ca pon­de­re cre­di­te­le ne­per­for­man­te, ce au cres­cut ca pro­cent în ul­ti­mii ani din cau­za rit­mu­lui foar­te lent al cre­di­tă­rii, ajus­tat de ram­bur­sări sem­ni­fi­ca­ti­ve.

Ca­ri­e­ra Anei Ma­ria Mi­hă­es­cu a înce­put în domeniul asi­gu­ră­ri­lor și a con­ti­nuat în anii '90 în sec­to­rul ban­car, un­de a ur­cat trep­te­le ierarhiei până pe po­ziții de top ma­na­ge­ment. Du­pă o scur­tă pe­ri­oa­dă pe­tre­cu­tă la BRD, Ana Ma­ria Mi­hă­es­cu a ajuns să re­a­li­ze­ze un me­ca­nism in­te­grat al pro­mo­vă­rii ex­por­tu­ri­lor prin cre­a­rea Exim­bank. „Am par­ti­ci­pat în acest pro­ces de la înce­put și

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.