De atunci, to­ta­lul investiţiilor IFC în Ro­mânia a de­pășit 2 miliarde de do­lari (in­clu­siv împru­mu­turi sin­di­ca­li­za­te), în cir­ca 80 de proiecte din di­fe­ri­te sec­toa­re. Por­to­fo­li­ul de investiţii an­ga­ja­te în pre­zent în Ro­mânia însu­me­a­ză 621 milioane de do­lari,

Business Magazin (Romania) - - + INVESTI II -

in­clu­siv pro­mo­va­rea so­ci­e­tăți­lor românești pentru a de­ve­ni ju­că­tori re­gi­o­na­li. Iar în pe­ri­oa­da re­cen­tă a fost pre­o­cu­pa­tă și de con­so­li­da­rea pi­eței de capital. Din 2006 Ana Ma­ria Mi­hă­es­cu a preluat por­to­fo­li­ul IFC din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, pentru ca în 2011 să fie nu­mi­tă la cârma bi­ro­u­ri­lor IFC din alte cinci țări (Bulgaria, Ce­hia, Ungaria, Po­lo­nia și Slo­va­cia). Iar Ro­mânia con­ti­nuă să fie li­de­rul aces­tui grup, cu cel mai ma­re nu­măr de proiecte ale IFC. În ce­ea ce pri­vește ex­pu­ne­ri­le IFC în re­gi­u­nea din ca­re fa­cem par­te - Europa și Asia Cen­tra­lă - Tur­cia, Rusia și Ucraina ocu­pă pri­me­le trei po­ziții, iar Ro­mânia se si­tue­a­ză pe lo­cul cinci, la mică dis­ta­nță de Ser­bia.

„Acum trei ani, sfe­ra mea de coor­do­na­re a ac­ti­vi­tăți­lor IFC s-a lăr­git de la do­uă la șap­te țări. Din­tre aces­tea, pot spu­ne că pro­gra­mul cu cel mai ma­re nu­măr de proiecte es­te în con­ti­nua­re cel din Ro­mânia.

Di­ver­si­ta­tea proi­ec­te­lor și ne­voi­le me­di­u­lui privat ne-au per­mis să struc­tu­răm proiecte în ca­drul di­fe­ri­te­lor pro­gra­me glo­ba­le lan­sa­te de IFC drept Cri­sis Res­pon­se Ini­tia­ti­ves. Mă re­fer aici la pro­gra­mul Glo­bal Tra­de Fi­nan­ce, Dis­tres­sed Assets, iar în cu­rând proiecte fi­na­nța­te de IFC Ca­pi­ta­li­za­ti­on Fund (Fondul Su­bor­do­nat ad­mi­nis­trat de IFC prin Asset Ma­na­ge­ment Fund)“, spu­ne Ana Ma­ria Mi­hă­es­cu.

Ro­mânia a de­venit mem­bră a Inter­na­ti­o­nal Fi­nan­ce Cor­po­ra­ti­on - di­vi­zia de in­ves­tiții a Băn­cii Mon­dia­le - în 1990. De atunci, to­ta­lul investițiilor IFC în Ro­mânia a de­pășit 2 miliarde de do­lari (in­clu­siv împru­mu­turi sin­di­ca­li­za­te). Ro­lul IFC es­te să dez­vol­te sec­to­rul privat în eco­no­mi­i­le în curs de dez­vol­ta­re. În ce­le aproa­pe șa­se de­ce­nii de la înfi­i­nța­re, IFC a de­venit cel mai ma­re in­ves­ti­tor mul­ti­la­te­ral din lu­me în companiile private de pe pi­ețe­le emer­gen­te. Ro­lul in­sti­tuți­i­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.