.0 2

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

ie­ca­re mi­nut petrecut pe altce­va de­cât mun­ca la start-upul vos­tru es­te ase­me­nea unui mi­nut în ca­re vă ui­tați la ecra­nul gol al calculatorului“, es­te unul din­tre sfa­tu­ri­le pe ca­re nă­său­de­a­nul Fla­viu Sîmi­hăian, co­fon­da­to­rul com­pa­ni­ei ame­ri­ca­ne iMe­di­ca­re, îl adre­se­a­ză pe blo­gul per­so­nal ti­ne­ri­lor an­tre­pre­nori. Me­sa­jul es­te în lim­ba en­gle­ză și es­te tran­smis mai ales ci­ti­to­ri­lor din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, un­de tână­rul în vârstă de 25 de ani es­te mai cu­nos­cut de­cât în Ro­mânia. iMe­di­ca­re, software-ul con­ce­put de Sîmi­hăian împreu­nă cu un par­te­ner ame­ri­can la fel de tânăr, „es­te cel mai bun lu­cru in­ven­tat de la pe­ni­ci­li­nă încoa­ce“, po­tri­vit unui re­pre­zen­tant al unei far­ma­cii din Los Ange­les. Con­cret, sof­tul con­ce­put de Sîmi­hăian îi ajută pe pa­ci­e­nții far­ma­ci­i­lor ame­ri­ca­ne să gă­se­as­că planul cel mai bun de asi­gu­ra­re pentru me­di­ca­men­te­le lor, iar pe far­ma­ciști să ofe­re cel mai bun ser­vi­ciu pa­ci­e­nți­lor. Cre­at în 2012, software-ul ajun­ge în peste 1.300 de far­ma­cii par­te­ne­re și ge­ne­re­a­ză veni­turi de cir­ca un mi­li­on de do­lari.

De ce a ales tână­rul nă­său­de­an să fon­de­ze o ast­fel de companie în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii? A fost pur­tat pe tă­râmul fă­gă­du­i­nței în ur­mă cu mai bi­ne de un de­ce­niu de o cu to­tul altă ac­ti­vi­ta­te: a ate­ri­zat în Ca­ro­li­na de Nord în 2001, chiar de zi­ua Ame­ri­cii, pentru a ju­ca te­nis de câmp.

La 12 ani, se clasa între pri­mii cinci ju­că­tori de te­nis la ni­vel nați­o­nal pentru ca­te­go­ria sa de vârstă și, du­pă ce o familie de ame­ri­cani i-a vi­zi­tat fa­mi­lia prin in­ter­me­di­ul fun­dați­ei Ro­ta­ry Inter­na­ti­o­nal, a primit opor­tu­ni­ta­tea de a ju­ca în Sta­te­le Uni­te. Bob și Su­san Smith din Con­cord, Ca­ro­li­na de Nord l-au primit pe Sîmi­hăian pentru a ju­ca timp de câte­va luni te­nis cu co­pi­ii din SUA. Vi­zi­ta de câte­va luni s-a ex­tins la un an, oda­tă ce fa­mi­lia Smith s-a ho­tă­rât să îl găz­du­ias­că pentru ca Sîmi­hăian să stu­di­e­ze la Can­non School din Con­cord. „În pri­mul an si­mțe­am că am că­zut de pe o altă planetă. Nici glu­me­le ca­re erau amu­zan­te aca­să nu erau amu­zan­te aici“, își amin­tește an­tre­pre­no­rul des­pre ex­pe­ri­e­nța tim­pu­rie în Sta­te. Trep­tat, s-a aco­mo­dat la viața ame­ri­ca­nă, a con­ti­nuat să me­ar­gă la școa­lă, la te­nis și chiar și la bi­se­ri­că împreu­nă cu fa­mi­lia ce îl găz­du­ia. Du­pă ce a încheiat pe­ri­oa­da de studiu pla­ni­fi­ca­tă inițial, fa­mi­lia Smith i-a ofe­rit po­si­bi­li­ta­tea de a con­ti­nua și li­ceul în mi­cul oraș ame­ri­can. Tra­seul lui Sîmi­hăian în SUA nu a fost însă lip­sit de ob­sta­co­le. În va­ra anu­lui 2002, când a venit aca­să timp de trei luni pentru a-și ve­dea fa­mi­lia și a ju­ca în tur­nee de te­nis în ța­ră, vi­za de stu­dent i-a fost anu­la­tă și a primit o in­ter­di­cție pentru ze­ce ani de a re­ve­ni pe tă­râmul ame­ri­can. Ne­nu­mă­ra­te in­ter­venții din par­tea fa­mi­li­ei ame­ri­ca­ne, in­clu­siv veni­rea lor la Am­ba­sa­da SUA din București, au adus într-un fi­nal ri­di­ca­rea in­ter­di­cți­ei și îna­poi­e­rea vi­zei de stu­dent a tână­ru­lui Sîmi­hăian. Îna­poi în SUA, a ter­mi­nat li­ceul cu un an mai

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.