FRUMUSEŢE LA MI­NUT

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

Un ma­chiaj sau un tra­ta­ment la un sa­lon de frumuseţe bun se pot fa­ce, de re­gu­lă, numai cu pro­gra­ma­re din timp. Au apă­rut însă mici sa­loa­ne spe­cia­li­za­te pe câte o nișă, un­de cli­en­te­le nu tre­bu­ie să aștep­te zi­le între­gi până prind un loc li­ber și nici nu tre­bu­ie să plă­te­as­că un preţ foar­te ma­re. New York Ti­mes dă exem­plul unui mic sa­lon de ma­chiaj, Ro­u­ge New York, fon­dat de o ac­tri­ţă și de spe­cia­lis­ta ei în ma­chiaj, ori al altor sa­loa­ne ca­re ofe­ră coa­furi sim­ple, fără tra­ta­men­te com­pli­ca­te pentru păr. Exis­tă și cli­nici pentru tra­ta­men­tul ac­ne­ei, cum ar fi Cle­ar Cli­nic din Man­hat­tan, un­de cei ce vor să se tra­te­ze nu tre­bu­ie să aștep­te zi­le între­gi ca la der­ma­to­log, ori cli­nici spe­cia­li­za­te în tra­ta­men­te fa­cia­le cu la­ser, cum ar fi Skin Laun­dry. UNII Î I FAC ÎNTR-ADEV R VA­RA SANIE I IARNA CAR: CHI­NE­ZII CA­RE- I PER­MIT CUMP R CA­SE PENTRU CO­PI­II LOR CA­RE VOR MERGE LA FACULTATE PESTE 10 SAU 15 ANI. NU CONTEAZ DAC ODRASLA E ABIA ÎN SCUTECE: P RINTELE CHI­NEZ GRIJULIU CAUT S -I CUM­PE­RE O LOCUIN CÂT MAI SCUMP ÎNTR-UN ORA UNI­VER­SI­TAR DIN STR IN TATE, ÎN A A FEL ÎNCÂT VIITORUL STU­DENT S NU SE STRESEZE CU C UTAREA UNEI LOCUIN E LA C MIN ORI CU CHIRIE. Deși Chi­na are des­tu­le uni­ver­si­tă­ţi bu­ne, mul­ţi pă­rin­ţi cu po­si­bi­li­tă­ţi ma­te­ria­le pre­fe­ră să-și știe co­pi­ii stu­den­ţi la uni­ver­si­tă­ţi pres­ti­gi­oa­se din afa­ra ţă­rii, pentru a ve­dea cum e să trăi­ești în altă ţa­ră și a be­ne­fi­cia de un sis­tem edu­ca­ţi­o­nal ce­va mai fle­xi­bil de­cât cel din ţara lor, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Pă­rin­ţii cumpără pro­pri­e­tă­ţi imobiliare cât mai scum­pe, în spe­ran­ţa că într-o bu­nă zi vi­i­to­rii stu­den­ţi le vor folosi, iar până la acel mo­ment le închi­ria­ză, creând ast­fel o sur­să su­pli­men­ta­ră de venit din ca­re să plă­te­as­că chel­tu­i­e­li­le co­pi­i­lor la facultate. Spre exem­plu, o mă­mi­că gri­ju­lie a achi­zi­ţi­o­nat nu de­mult cu 6,5 milioane de do­lari un apar­ta­ment în clă­di­rea One57 din Man­hat­tan, pentru fe­ti­ţa ei în vârstă de doar doi anișori, pe ca­re spe­ră să o va­dă când­va frec­ven­tând cur­su­ri­le New York Uni­ver­si­ty sau Co­lum­bia Uni­ver­si­ty. Un pă­rin­te se pre­gă­tește să cum­pe­re o ca­să la Mel­bo­ur­ne, în Aus­tra­lia, iar un altul a ales o lo­cu­in­ţă de 8 milioane de do­lari lângă Se­at­tle, în Sta­te­le Uni­te. Un alt mo­tiv pentru ca­re chi­ne­zii pre­fe­ră apar­ta­men­te în străi­nă­ta­te pentru co­pi­ii lor es­te și creșterea foar­te ma­re a pre­ţu­ri­lor în orașe­le im­por­tan­te ale ţă­rii, ast­fel încât preţurile ce­ru­te în SUA nu li se par exa­ge­ra­te. Ten­din­ţa nu a scă­pat ne­ob­ser­va­tă de dez­vol­ta­to­rii ca­re au înce­put să me­ar­gă în Chi­na la târguri imobiliare, spre a pre­zen­ta ofer­te potrivite pentru stu­den­ţi, cum ar fi 1321 Se­ne­ca, un turn de apar­ta­men­te cu 24 de eta­je din Se­at­tle.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.