CUMPERI TOT CE VE­ZI CU OCHII

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

De ce să între­bi pe ci­ne­va de un­de și-a cum­pă­rat niște hai­ne ca­re-ţi plac, când po­ţi să le gă­sești și sin­gur? Ace­as­ta pa­re să fie între­ba­rea de la ca­re di­ver­se com­pa­nii pro­du­că­toa­re de software au por­nit în cre­a­rea unor apli­ca­ţii ce se fo­lo­sesc de tehnologie de re­cu­noaște­re vi­zua­lă pentru a per­mi­te identificarea hai­ne­lor du­pă fo­to­gra­fii și îndru­ma­rea uti­li­za­to­ru­lui spre ma­ga­zi­ne ca­re au la vânza­re pro­du­se­le res­pec­ti­ve. Prin­tre aces­te fir­me, scrie The Guar­dian, se nu­mă­ră Snap Fas­hi­on, Cor­te­xi­ca, Sly­ce ori Sty­le-Eyes, ca­re co­la­bo­re­a­ză cu ma­ga­zi­ne de îmbră­că­min­te, creând apli­ca­ţii ce îndru­mă uti­li­za­to­rii spre ar­ti­co­lul cău­tat sau unul si­mi­lar, la di­fe­ri­te preţuri, iar ex­per­ţii în do­me­niu sus­ţin că nu es­te de­par­te mo­men­tul când identificarea va func­ţi­o­na di­rect cu ma­te­ria­le vi­deo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.