PERIPEŢII CU SIRENE

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

Cre­zi în sirene? Da­că nu, îţi vei schim­ba opi­nia du­pă te vei îmbar­ca în ace­as­tă că­lă­to­rie ma­gi­că în lu­mea ape­lor în fil­mul de lun­gme­traj „So­fia Întâi“, re­co­man­dat de PRO Vi­deo în ace­as­tă săp­tă­mână. Du­pă ce So­fia o ajută pe mi­ca si­re­nă Oo­na să ia­să din încur­că­tu­ră, amu­le­ta ei o tran­sfor­mă și pe ea în si­re­nă în semn de re­cu­noștin­ţă și o la­să să vi­zi­te­ze re­ga­tul se­cret al ape­lor. Numai că Ce­dric (de­ghi­zat într-un mon­stru ma­rin) pu­ne la ca­le să fu­re pi­ep­te­ne­le ma­gic al si­re­nei, ce­ea ce va pu­ne în pericol am­be­le lu­mi. Cu aju­to­rul prin­ţe­sei Ari­el, So­fia se aven­tu­re­a­ză să o sal­ve­ze pe Oo­na și să împi­e­di­ce tai­fu­nul înain­te ca aces­ta să fa­că ra­va­gii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.