Pro­ce­dăm prin eli­mi­na­re

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Re­cu­noaște­rea de că­tre pre­mi­e­rul Victor Pon­ta a in­te­nți­ei de a candida la pre­zi­de­nția­le „da­că par­ti­dul îl vrea“a avut da­rul de a in­ten­si­fi­ca ra­pid cam­pa­nia elec­to­ra­lă pentru pre­zi­de­nția­le. CSCI, in­sti­tut de son­da­je apro­piat pu­te­rii, a es­ti­mat că Victor Pon­ta ar avea 40% in­te­nție de vot, ur­mat de M. R. Ungu­re­a­nu (14%), Crin Anto­nes­cu (12%) și Ele­na Udrea (9%) și că Anto­nes­cu ar pi­er­de ale­ge­ri­le in­di­fe­rent cine ar fi con­tra­can­di­da­tul său în tu­rul al doi­lea, iar preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu s-a lansat din nou la TV într-o cam­pa­nie în fa­voa­rea PMP și a po­te­nția­lu­lui can­di­dat la pre­zi­de­nția­le al par­ti­du­lui său de su­flet, afir­mând că da­că poate să cre­a­dă în ci­ne­va, aceștia sunt cei pe ca­re îi cu­noaște cel mai bi­ne - Emil Boc și Ele­na Udrea.

O no­u­ta­te în dis­cur­sul pre­zi­de­nțial a fost eli­mi­na­rea ipo­te­zei Anto­nes­cu ca po­te­nțial can­di­dat al drep­tei, în nu­me­le no­u­lui cri­te­riu considerat de Bă­ses­cu de­ci­siv pentru un pre­zi­de­nția­bil: ca­pa­ci­ta­tea de a se opu­ne nu numai lă­co­mi­ei ba­ro­ni­lor (cum spu­se­se cu do­uă săp­tă­mâni în ur­mă), ci și do­ri­nței „mo­gu­li­lor“sau a ace­lo­rași ba­roni de a de­ca­pi­ta jus­tiția, DNA în par­ti­cu­lar. Te­ma a fost pro­pul­sa­tă în prim-plan de scan­da­lul le­gat de an­che­ta­rea la DNA pentru co­ru­pție a ju­de­că­to­ru­lui Stan Mus­tață de la Cur­tea de Apel, unul din­tre cei ca­re ju­de­că do­sa­rul pri­va­ti­ză­rii Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Ali­men­ta­re, în ca­re es­te im­pli­cat Dan Voi­cu­les­cu, fon­da­to­rul PC și al USL. Voi­cu­les­cu a ce­rut Par­che­tu­lui să fa­că o an­che­tă la DNA, ca să va­dă da­că nu cum­va ju­de­că­to­rul a fost șan­ta­jat. Cum os­ti­li­ta­tea li­de­ri­lor PNL și PC față de in­sti­tuți­i­le „jus­tiți­ei bă­sis­te“în frun­te cu DNA es­te bi­ne­cu­nos­cu­tă, ba chiar a dus la con­flic­te între PNL și PSD de-a lun­gul gu­ver­nă­rii USL pe mo­tiv că Pon­ta nu taie ghe­a­re­le DNA din cau­za pac­tu­lui de coa­bi­ta­re cu Co­tro­ce­nii, ace­as­tă te­mă de cam­pa­nie vi­ne ca o mă­nușă atât pentru preșe­din­te­le Bă­ses­cu, cât și pentru viitorul can­di­dat la pre­zi­de­nția­le al PMP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.