MUNIŢIE DE CAM­PA­NIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Asis­ten­tul ad­junct al se­cre­ta­ru­lui de stat al SUA pentru Europa și Eu­ra­sia,

a venit la București pentru o întâlni­re cu ofi­cia­lii români, in­clu­siv cu șe­fii par­ti­de­lor, adu­când un mesaj cu bă­taie elec­to­ra­lă (ţă­ri­le din Europa Cen­tra­lă și de Est, in­clu­siv Ro­mânia, tre­bu­ie să fie ca­pa­bi­le să re­zis­te oli­gar­hi­lor și fir­me­lor ca­re pot cum­pă­ra pre­sa și po­li­ti­ci­eni pe ca­re să-i fo­lo­se­as­că pentru a con­tro­la statul) și unul des­pre con­flic­tul cu Rusia (SUA și UE sunt de­ci­se să con­ti­nue pre­si­u­ni­le). Ce­le do­uă me­sa­je se re­fe­ră, de fapt, la ace­lași lu­cru, ju­de­când du­pă re­la­ta­rea lui Mihai-Răzvan Ungu­re­a­nu, li­de­rul FC, a afir­ma­ţi­ei lui Hoyt Yee po­tri­vit că­reia „Rusia a luat Cri­me­ea fără un foc de ar­mă“, doar fo­lo­sind ar­ma co­rup­ţi­ei pentru cum­pă­ra­rea unor vec­tori po­li­tici și de media, iar acest pericol pândește toa­te sta­te­le din est, in­clu­siv

Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.