DECI STATUL ARE BANI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Pentru un mo­ment, preșe­din­te­le și pre­mi­e­rul s-au pus de acord, chiar în pli­nă cam­pa­nie elec­to­ra­lă. Traian Bă­ses­cu le-a spus in­ves­ti­to­ri­lor ame­ri­cani de la TRW Au­to­mo­ti­ve, cu oca­zia inau­gu­ră­rii fa­bri­cii de la Ro­man, că pot avea încre­de­re în eco­no­mia Ro­mâni­ei, fi­in­dcă ace­as­ta „de­vi­ne din ce în ce mai competitivă“și că din to­ta­lul aju­toa­re­lor de stat de 770 mil. eu­ro alo­ca­te în pe­ri­oa­da 2008-2013 s-au con­su­mat numai 320 mil. eu­ro, ce­ea ce înse­am­nă că sunt în con­ti­nua­re re­sur­se pentru in­ves­ti­to­rii străini și români in­te­re­sa­ţi. Pre­mi­e­rul Victor Pon­ta a con­fir­mat, estimând că eco­no­mia a cres­cut în T1 cu 3,2% (pro­ba­bil în ritm anual - mai mic însă de­cât cel de 5,2% din T4 2013) și dând ca po­si­bi­lă o re­du­ce­re a CAS cu 5% din a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui, pe ba­za înca­să­ri­lor su­pli­men­ta­re din im­po­zi­ta­rea con­struc­ţi­i­lor spe­cia­le, in­tro­dus la înce­pu­tul anu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.