PRIN NOI ÎNȘINE?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Pre­mi­e­rul Victor Pon­ta a re­a­fir­mat că Ro­mânia își pro­pu­ne să ade­re la zo­na eu­ro în 2019, deși acest ter­men nu va fi­gu­ra nici în acest an în pro­gra­mul de con­ver­gen­ţă anual ca­re va fi tri­mis Co­mi­si­ei Europene, du­pă cum nici anul tre­cut n-a fi­gu­rat vreun ter­men. Pre­ci­za­rea lui Pon­ta es­te o re­ac­ţie la de­cla­ra­ţia eu­ro­par­la­men­ta­ru­lui li­be­ral Adi­na Vă­le­an po­tri­vit că­reia „Ro­mânia se sim­te foar­te bi­ne în afa­ra zo­nei eu­ro“și că PNL nu es­te interesat de con­ver­gen­ţa eco­no­mi­că și fiscală cu ţă­ri­le din zo­na eu­ro, iar li­de­rul par­ti­du­lui, Crin Anto­nes­cu, a spus că în cam­pa­nia pentru pre­zi­den­ţia­le va pro­mo­va ide­ea re­ne­go­ci­e­rii tra­ta­tu­lui fis­cal european, la ca­re Ro­mânia a ade­rat și ca­re im­pu­ne ţă­ri­lor un deficit struc­tu­ral de cel mult 1% din PIB. Din­tr-o analiză re­cen­tă a BNR rei­e­se cât de ne­ce­sa­ră es­te men­ţi­ne­rea unui ori­zont de con­ver­gen­ţă, date fi­ind de­ca­la­je­le struc­tu­ra­le la ni­ve­lul economiei reale ca­re se­pa­ră Ro­mânia nu numai de UE15, dar și de ce­le­lal­te 9 sta­te din est mem­bre ale UE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.