Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Fos­tul di­rec­tor ge­ne­ral al Vo­da­fo­ne Ro­mânia

de­veni­tă ulterior di­rec­tor fi­nan­ciar al Vo­da­fo­ne Gro­up pentru Europa, a fost nu­mi­tă di­rec­tor fi­nan­ciar al fur­ni­zo­ru­lui de software și ser­vi­cii de co­mu­ni­ca­ţii Uni­fy, companie mix­tă a Si­e­mens și a fon­du­lui de investiţii The Go­res Gro­up. Obi­ec­ti­vul prin­ci­pal al pro­du­că­to­ru­lui de lac­ta­te Alba­lact (ALBZ) pentru acest an es­te ca cifra de afa­ceri să de­pășe­as­că pra­gul de 100 milioane de eu­ro, es­ti­ma­re sus­ţi­nu­tă de creșterea pe pia­ţa brânze­tu­ri­lor și iaur­tu­ri­lor și men­ţi­ne­rea co­te­lor pe ce­le­lal­te seg­men­te. Rom­pe­trol Ra­fi­na­re (RRC) es­ti­me­a­ză pentru acest an o ci­fră de afa­ceri ne­tă de 4,18 miliarde de do­lari, în creștere cu 7% fa­ţă de ni­ve­lul de 3,91 miliarde de do­lari înre­gis­trat anul tre­cut, și mi­ze­a­ză pe re­du­ce­rea cu 33% a pi­er­de­ri­lor. Producătorul de ţe­vi Arce­lo­rMit­tal Tu­bu­lar Pro­duc­ts Ro­man (PTRO) a avut în 2013 afa­ceri de 687,5 milioane lei (155,9 milioane eu­ro), mai mici cu 16,8% fa­ţă de ni­ve­lul de 826,4 milioane lei atins în 2012, și a tre­cut pe pi­er­deri, de 587.821 lei. Dräxlmai­er Gro­up, unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi pro­du­că­tori de sis­te­me de ca­bla­je pentru industria au­to mon­dia­lă, va deschide o no­uă fa­bri­că la Pi­tești, un­de va pro­du­ce pi­e­se de schimb și ca­bla­je pentru unul din­tre cei mai mari con­struc­tori de mașini din lu­me, ur­mând să an­ga­je­ze 500 de per­soa­ne. Cre­di­to­rii Vi­nar­te, fir­mă afla­tă în in­sol­ven­ţă, au apro­bat vi­neri vânza­rea ac­ti­ve­lor pro­du­că­to­ru­lui de vin, a sto­cu­ri­lor și măr­ci­lor afe­ren­te că­tre fir­ma Red Ga­te din Chi­na, pentru 3,6 milioane de eu­ro,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.