JOCURILE DE NO­ROC SLOT MACHINE ȘI PARIURILE, O PIA­ŢĂ DE 650 DE MILIOANE DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Jocurile de no­roc de tip slot machine și pariurile în co­tă fi­xă au adus la bu­ge­tul de stat 269 milioane eu­ro în 2012 din taxe și im­po­zi­te, con­tri­bu­ind cu 171 milioane eu­ro la PIB (0,13%), for­mând o pia­ţă de 657 milioane eu­ro, cu un pro­fit ope­ra­ţi­o­nal me­diu de 9%, po­tri­vit unui studiu PwC Ro­mânia. Con­tri­bu­ţia to­ta­lă la PIB, di­rect și in­di­rect, prin in­dus­tri­i­le adia­cen­te ca­re fur­ni­ze­a­ză bu­nuri și ser­vi­cii ce­lei de jo­curi de no­roc, a fost în 2012 de 709 milioane eu­ro (0,5% din PIB), iar ni­ve­lul ta­xe­lor și im­po­zi­te­lor plă­ti­te s-a ri­di­cat la 333 milioane de eu­ro. To­to­da­tă, ce­le do­uă sec­toa­re au generat di­rect 24.500 locuri de mun­că (17.000 din seg­men­tul jo­cu­ri­lor slot machine și 7.500 din cel al pa­ri­u­ri­lor în co­tă fi­xă), iar in­di­rect alte 14.000 de pos­turi. „Veni­tul brut din jocurile de no­roc, re­pre­zen­tând su­ma ca­re se joa­că mi­nus câști­gu­ri­le re­veni­te ju­că­to­ri­lor, a fost de 657 milioane eu­ro în 2012, cu o creștere de 2% fa­ţă de anul pre­ce­dent, dar în scă­de­re sem­ni­fi­ca­ti­vă com­pa­ra­tiv cu anul 2009, când se si­tua la 813 milioane eu­ro, pe fondul schim­bă­rii le­gis­la­ţi­ei din acel an. Va­loa­rea pi­e­ţei nu in­clu­de și pia­ţa online“, a de­cla­rat Bogdan Bel­ciu, par­te­ner al PwC, coor­do­na­tor al stu­di­u­lui, fi­na­li­zat în de­cem­brie 2013. Raif­fei­sen Asset Ma­na­ge­ment (RAM) a înre­gis­trat anul tre­cut veni­turi din ad­mi­nis­tra­rea investiţiilor de 54,2 milioane lei (12,6 mil. eu­ro), în creștere cu 54% fa­ţă de 2012, și a ob­ţi­nut un pro­fit brut cu 70% mai ma­re, de 21,3 milioane lei (4,8 mil. eu­ro), iar ac­ti­ve­le au de­pășit un miliard de eu­ro. Gru­pul Po­li­co­lor a încheiat anul tre­cut cu vânzări de aproa­pe 60 milioane eu­ro în Ro­mânia și Bulgaria, pi­e­ţe cu pon­deri si­mi­la­re în ru­la­jul to­tal, iar pentru 2014 se aște­ap­tă la un avans de o ci­fră la ni­vel lo­cal și un plus de 10-20 milioane eu­ro pe pia­ţa ve­ci­nă, du­pă re­des­chi­de­rea unei fa­brici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.