LIS­TA­REA HI­DRO­E­LEC­TRI­CA SE MAI AMÂNĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Lis­ta­rea Hi­dro­e­lec­tri­ca va fi re­a­li­za­tă cel mai pro­ba­bil anul vi­i­tor, du­pă ieși­rea din in­sol­ven­ţă, iar la Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia, deși s-a anun­ţat o amâna­re până în oc­tom­brie, mai sunt încă mul­te lu­cruri de re­zol­vat, com­pa­nia ne­fi­ind res­truc­tu­ra­tă, afir­mă ma­na­ge­rul FP, Grze­gorz Ko­ni­ec­zny. „La Hi­dro­e­lec­tri­ca, in­sol­ven­ţa se va închi­de în cel mai bun sce­na­riu înain­te de fi­na­lul anu­lui. Lis­ta­rea va fi pro­ba­bil în 2015, din ce se ve­de azi. O ves­te proas­tă pentru lis­tări, dar dom­nul Bor­za es­te din nou aco­lo și con­ti­nuă res­truc­tu­ra­rea și nu­mi­rea unor ma­na­geri pri­va­ţi, pro­fe­si­o­na­li, ce­ea ce es­te fa­vo­ra­bil com­pa­ni­ei“, a spus Ko­ni­ec­zny. Com­pa­nia de stat Hi­dro­e­lec­tri­ca a rein­trat în in­sol­ven­ţă în lu­na fe­brua­rie, du­pă ce a tre­cut prin­tr-o ast­fel de pro­ce­du­ră în pe­ri­oa­da iu­nie 2010-iu­nie 2013. În acor­dul cu FMI es­te pre­vă­zu­tă lansarea unor ofer­te pu­bli­ce ini­ţia­le la fi­ne­le lu­nii iu­nie pentru 15% din ac­ţi­u­ni­le sta­tu­lui la Hi­dro­e­lec­tri­ca și Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia. „Lis­ta­rea Hi­dro­e­lec­tri­ca la Bur­sa de la București și even­tual de la Lon­dra va ge­ne­ra o in­fu­zie de capital de 300 - 500 milioane de eu­ro, bani ce vor fi alo­ca­ţi în re­teh­no­lo­gi­za­rea cen­tra­le­lor de ma­re pu­te­re și fi­na­li­za­rea investiţiilor în ca­pa­ci­tă­ţi noi de pro­du­ce­re a ener­gi­ei elec­tri­ce“, a de­cla­rat într-un co­mu­ni­cat Re­mus Bor­za, ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al Hi­dro­e­lec­tri­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.